Eldstad

Senast uppdaterad den 29 november 2023

Före installation av eldstad och rökkanal måste i de flesta fall bygganmälan lämnas in till Bygg- och miljönämnden senast tre veckor innan planerad byggstart.

Vilka handlingar skall lämnas in?

Anmälan om eldstad

Tidpunkten för planerad byggstart skall anges

Ritningar

Ett exemplar plan- och fasadritningar som utvisar eldstadens och rökkanalens läge och höjd över taknock. Bifogade förslag till kontrollplan ska vara ifylld.

Teknisk beskrivning

Bifogas om ansökan avser vedpanna/ackumulatortank.
Prestandadeklaration som visar på eldstad och rökkanal.

Skicka ansökan

Ansökan skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Marks kommun
511 80  KINNA

Du kan också skicka ansökan via e-post, byggenheten@mark.se

Behöver du bygganmälan? 

Åtgärd Anmälningspliktigt
byggnadsnämnden
Skall besiktigas
av skorstens-
fejarmästare
Nyinstallation av eldstad Ja Ja
Ansluta ny, likvärdig, eldstad
till befintlig rökkanal
Nej  Ja
Byte av bränsleslag från olja
eller gas till fast bränsle
Ja  Ja
Byte av befintlig eldstad till
eldstad med annan typ av
bränsle än den ursprungliga
Ja Ja
Övergå från vedeldning till
oljeledning
Nej Ja
Nyinstallation, byte av eller
förlängning av rökkanal
Ja  Ja
Återanvändning av eldstad
och/eller rökkanal som inte
använts på 6 år eller mer
Nej  Ja
Ombyggnad av skorsten
och/eller murad eldstad
Ja Ja
Installation av ackumulatortank Ja Nej 
Installation av spiskassett i
öppen spis
Ja  Ja
Byte av oljepanna till
pelletspanna
Ja Ja
Installation av imkanal till
köksfläkt
Ja Ja
Ändra placering av befintlig
eldstad
Ja ja

Listan ovan är inte heltäckande, det kan finnas ytterligare åtgärder på eldstad som är anmälningspliktiga till kommunen eller skorstensfejarmästare. Är du osäker på vad som gäller för just den åtgärd du planerar beträffande din eldstad bör du kontakta skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för rådgivning.

Publicerad av: Marks kommun