Eldning

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Det enda som är tillåtet att elda utomhus i Marks kommun är mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som inte kan komposteras och detta är enbart tillåtet om eldningen kan ske på ett säkert sätt och utan olägenheter för människors hälsa och miljö - glöm inte att ta hänsyn till grannarna!

Det är alltså förbjudet att elda gammalt virke, sopor och dylikt. Regler för eldning utomhus, sophantering och trädgårdsavfall finns i Marks kommuns ”Renhållningsordning”, se dokumentet längre ner på sidan.

Eldning i panna

Småskalig eldning i panna är endast tillåtet om eldningen sker med torr ved eller annat torrt bränsle samt obehandlat träavfall. I övrigt gäller även att upptändningstiden ska vara så kort som möjligt, att fullständig förbränning sker genom god lufttillförsel och hög temperatur samt att pellets/briketter uppfyller kraven på Svensk Standard (SS 18 71 20) och att bränslet är anpassat till den aktuella brännaren.

Regler för småskalig fastbränsleeldning finns i Marks kommuns ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta del av dessa, se kontaktuppgifter nedan.

Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall om du inte har tillstånd. Detta gäller både för hushåll och verksamhetsutövare.

Eldning av avfall är reglerat i Miljöbalkens avfallsförordning där det i 38 § anges att fastighets- eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall ska anmäla detta till Samhällsbyggnadsförvaltningen. All eldning av avfall ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan bortskaffandet sker. Anmälningskravet för eldning av avfall gäller oavsett om man eldar ute eller med uppvärmningssyfte i en värmepanna. Anmälan ska vara skriftlig.

Vad som är avfall definieras i Miljöbalken 15 kap 1 §. Varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med är definitionsmässigt ett avfall och får inte eldas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens grundinställning går ihop med Miljöbalkens hushållningsprincip som innebär att allt avfall som kan, ska material- eller energiutvinnas.

Räddningstjänsten

Vid förfrågan om eldningens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt, kontakta Räddningstjänsten (SÄRF).

Publicerad av: Marks kommun