Barn, unga och familjer

Senast uppdaterad den 15 mars 2024

Vår familjeenhet vill ge familjer det stöd och den hjälp som behövs för att barn och ungdomar i Marks kommun ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden.

Vi arbetar med att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en trygg miljö. Tillsammans med föräldrar och barn arbetar vi med att ta reda på och finna lösningar som bidrar till att barns behov tillgodoses. Att hitta möjligheter i svårigheter.

Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger i första hand på frivillighet och utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allvarligaste fallen som socialtjänsten behöver ingripa mot föräldrarnas eller ungdomens egen vilja.

Socialtjänsten finns också här för dig som är ett brottsoffer.  

Anmälan om barn som misstänks fara illa

Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. I socialtjänstlagen (SOL) finns en uppmaning till var och en, till exempel grannar, idrottsledare, släktingar, kamraters föräldrar, att förmedla sin oro till socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn far illa. En anmälan om barn som far illa kan göras anonymt av privatpersoner.

Det är en av socialtjänstens viktigaste och mest angelägna uppgifter att ge stöd och skydd till de barn vars föräldrar i en viss situation inte förstår eller förmår ta full ansvar. 

Kontakt med Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen har öppet mellan kl. 08.00 – 16.00. Kvällar och helger nås sociala jouren via 112.

Ansökan om stöd

När en ansökan kommer till familjeenheten, det kan vara via ett telefonsamtal, brev, e-post eller genom ett personligt besök, startas en utredning. Behovet av hjälp kartläggs och behovet av insatser bedöms. 

Insatser, frivilliga eller tvingande

Insatser kan vara frivilliga enligt socialtjänstlagen (SoL) eller tvångsinsatser enligt lagen om vård av unga (LVU). Alla insatser ska planeras och ske i nära samråd med den person som berörs av insatsen.

Frivilliga insatser kan vara:

  • Stödsamtal
  • Kontaktperson eller kontaktfamilj
  • Familjebehandling
  • Familjehem
  • Placering på institution

Tvångsinsatser ges när den enskilde inte inser att det finns ett vårdbehov. Insatsen kan vara:

  • Placering i familjehem
  • Placering på institution

I den här länken finns information om svensk socialtjänst på flera språk

Publicerad av: Marks kommun