Bostadsanpassning

Senast uppdaterad den 23 november 2022

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Med stöd av bidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Det kan exempelvis handla om att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller ordna en ramp vid entrén.

När kan du få bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden om du har en funktionsnedsättning. Behovet av anpassningen ska vara bestående och ska styrkas genom ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person. Detta gäller för såväl egen bostad som för hyres- eller bostadsrätt. För att anpassa en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande, vilket även är ett villkor för att bidrag ska kunna lämnas.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärd och funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av väsentligt andra orsaker än behovet av anpassningen exempelvis normalt bostadsunderhåll, upprustning eller trångboddhet.

Vem gör vad?

Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för åtgärder till en skälig kostnad. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan med ett intyg som styrker dina behov, för att sedan lämna in offerter om så krävs. Det är du som väljer och sluter avtal med entreprenör. När arbetet är klart granskar kommunens handläggare bostadsanpassningen (inklusive fakturan) och betalar ut bidraget till dig. Därefter betalar du entreprenören.

Vissa villkor

Om du har en funktionsnedsättning och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Vid nybyggnation ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen. Det lämnas inte

bidrag till åtgärder som behöver utföras för att kompensera vissa brister såsom storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Observera att det inte ska vara rotavdrag på fakturan!

Hur ansöker jag?

Ansökan, intyg och eventuella kompletterade handlingar skickas till: Marks kommun Socialförvaltningen, Bostadsanpassning 511 80 Kinna

Du kan också lämna ansökan i brevlådan på Klockaregatan 15, 511 80 Kinna.

Vi prövar om åtgärderna är bidragsberättigade, om intyget tillräckligt styrker att åtgärden är nödvändig och om kostnaden är skälig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Ladda ner blankett för ansökan

I blankettarkivet under ruriken bostadsanpassning hittar du blanketter för nerladdning. Blanketten kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökan eller med att ta fram underlag för beslut kan du kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun