Rådgivande organ

De rådgivande organen är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper av brukare i kommunen.

  • Funktionshinderrådet spelar en viktig roll i att främja samarbete och informationsutbyte mellan kommunen och funktionshinderorganisationer.

  • Rådet fungerar som en referensgrupp som diskuterar olika frågor och utmaningar som påverkar näringslivet i kommunen.

  • Rådet har en betydande roll i att främja samarbetet mellan kommunen och företrädare från pensionärsföreningarna.

  • Ett rådgivande organ i frågor som berör trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete i kommunen.