Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom deras område följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

  • Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom förskola och skola samt arbetsmarknad och integration.

  • Bygg- och miljönämnden ansvarar för prövning och tillsyn inom bygg, miljö, livsmedel och naturvård.

  • Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver.

  • Nämnden är ansvarig för kommunens krisledning vid olyckor och extraordinära händelser.

  • Kulturnämnden stödjer föreningar, studieförbund och bedriver egna aktiviteter som bibliotek, museum, bad, och ungdomsverksamhet.

  • Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet.

  • Socialnämnden ansvarar för omsorg och hjälp till funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.

  • Teknik- och servicenämnden ansvarar för vatten, avlopp, avfallshantering, gator, vägar och parker i kommunen.

  • Valnämnden ansvarar för genomförande av rättssäkra allmänna val och folkomröstningar.

  • Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att förmyndare och gode män sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.