Sidans innehåll

Hemsjukvård – kommunal primärvård

Om du har ett varaktigt behov av sjukvård i hemmet och du inte kan ta dig till vårdcentral eller mottagning på sjukhus kan du få hjälp av kommunens hälso- och sjukvård.

Kommunens hälso- och sjukvård

När du är inskriven i kommunens hälso-och sjukvård kan du få ditt behov av sjukvård och rehabilitering tillgodosett av kommunens personal. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal i ett nära samarbete. Att du är delaktig i din vård och rehabilitering är viktigt för din hälsa.

Innan du skrivs in i kommunens hälso- och sjukvård görs en planering som initierats av din nuvarande kontaktperson på vårdcentral eller sjukhus.

Bedömningskriterier är ditt behov av regelbunden sjukvård under en längre tid och att det innebär stora svårigheter för dig att ta dig till en mottagning eller vårdcentral. Det är behovet som styr och det finns ingen åldersgräns för att få hjälp från kommunens hälso-och sjukvård.

Kommunen ansvarar för hälso-och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå. Behöver du träffa en läkare kan sjuksköterskan i vissa fall vara behjälplig i kontakten med ansvarig läkare på vårdcentral eller sjukhus.

Inom kommunens hälso-och sjukvård förs digital patientjournal i enlighet med patientdatalagen.

Synpunkter/klagomål

Om du inte är nöjd med den vård som du, eller din anhörig, fått eller om du är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till vårdpersonalen eller deras chef.

Du når vårdchefer och enhetschef Kommun rehab via kommunens kontaktcenter.

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

I Marks kommun finns en medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • anmälan görs till omsorgsnämnden om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Du når MAS och MAR enklast via kommunens kontaktcenter.

Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg

Om du inte vill framföra synpunkterna direkt till verksamheten eller om du vill ställa en till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Här hittar du till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Länk till annan webbplats.

Här hittar du till Patientnämnden via 1177 vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen