Sidans innehåll

Taxor och avgifter enligt miljöbalkens område

Miljöbalken värnar om vår hälsa såväl som om vår natur. En del i lagen är arbetet med prövning och tillsyn av olika verksamheter, ett arbete som delvis finansieras med avgifter enligt miljöbalkstaxan. I Marks kommun är det vi på miljöenheten som utför kontrollerna. Här finner du mer information om vårt arbete och taxan.

Taxor och avgifter

Miljöenheten bedriver tillsyn över verksamheter som kan påverka miljön och människors hälsa negativt. Exempel på detta är bensinstationer, hästgårdar och industrier. Enligt lagstiftningen ska inte tillsynen vara skattefinansierad, utan det är den som miljöenheten bedriver tillsyn på som ska betala. Därför har kommunfullmäktige antagit en miljöbalkstaxa som används vid debitering av tillsyn

Den behovsstyrda taxemodellen är

  • Gemensam: Den kopplar samman statlig och kommunal taaxekonstruktion
  • Integrerad: Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering
  • Lika: Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter
  • Lättanvänd: Den är i excel, följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen
  • Annorlunda: Det innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.

Förskottsbetalning vid tillsyn

Alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter omfattas av en årlig avgift. Bygg-och miljönämnden har även valt att ge förskottsbetalning till vissa grupper av miljöfarliga verksamheter, som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att verksamheten betalar de timmar som handläggningen tar före tillsyn. Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöenheten besöker din verksamhet varje år. En verksamhet kan få tillsynsbeök upp emot vart tredje år.

Efterskottsbetalning vid tillsyn

Övriga verksamhet och privatpersoner får betala en avgift i efterskott för utfört tillsynsarbete. Det innebär att verksamheter efter tillsynen får ett avgiftsbeslut och en faktura på antalet timmar som handläggningen tog multiplicerat med timavgiften för innevarande år. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid.

Du hittar information om vilken verksamhetskod din verksamhet har i bilaga 2 och 3.

I bilaga 2 hittar du din verksamhet under kolumnen beskrivning. När du hittat den verksamhetskod som bäst beskriver din verksamhet så ser du antalet timmar som du ska betala för under tredje kolumnen som heter Timmar. Du tar antalet timmar och multiplicerar med det för året gällande taxebeloppet. Om du har en mindre verksamhet så omfattas du troligen av bilaga 3. Här ser du en kort beskrivning under kolumnerna "Bransch" och "Verksamhet". Det står timavgift för samtliga verksamheter i bilaga 3 under kolumnen ”Avgift” vilket innebär att man betalar för den nedlagda tiden i efterskott. Inför varje tillsynsbesök kontaktas du och kan då få en uppskattning på hur lång tid tillsynen kommer ta.

Hittar du inte din verksamhet i bilaga 2 eller 3 så är du välkommen att kontakta miljöenheten, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Taxan i sig har beslutats av kommunfullmäktige och baseras på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2024 debiterar vi 1 260 kronor per nedlagd timma. I vårt arbete ingår administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning med mera. Om det krävs ytterligare kontroller på grund av brister i verksamheten, eller om vi får in klagomål, så tar vi ut en timavgift för den extra tid som detta medför.

Taxan räknas årligen upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för att spegla verksamhetens kostnadsutveckling.

Taxan är uppdelad i tre olika bilagor

Taxan har stark koppling till myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Taxan är uppbyggd med taxebestämmelser samt tre bilagor.

  • Bilaga 1 - Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn. Här finns avgiftsnivåer för privatpersoner eller verksamheter som exempelvis skickar in köldmedierapporter, anmäler om miljöfarlig verksamhet eller inrättar en avloppsanordning.
  • Bilaga 2 - Fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) för A, B, IUV, C och H. Här finns verksamhetsgrupper som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Observera att vissa verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga också kan omfattas av förskottsbetalning.
  • Bilaga 3 - Timavgifter (efterskottsbetalning) för U och UH. Här finns verksamhetskoder för de verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.

Gällande taxa

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen