Anmäl din värmepump

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Du som vill installera en värmepump för utvinning av värme eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten ska anmäla detta till miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljöenheten bedömer om det finns risk för oönskade miljöeffekter eller föroreningar av grundvattentäkt.

Ansvarig

Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter samt påverkan på dricksvattenförsörjningen uppstår i samband med installationen. Om det inträffar kan du bli skyldig att betala skadestånd till kringboende.

Hur går anmälan till?

Anmälan gör du via vår e-tjänst. Länk finner du här: Anmälan/ansökan värmepump. Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du mottagit ett beslut.

Om del av anläggning förläggs på annans mark eller om bergvärmehålet borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns, krävs ett grannyttrande. Blankett för grannens godkännande finns på e-tjänstens startsida (se länk ovan). 

Innan du startar ansökan behöver du ta reda på om det finns vattentäkter och energibrunnar inom 30 m från värmepumpsanläggningen. Dessa behöver i så fall markeras ut på karta i samband med ansökan.  Även avloppsanläggningar inom 50 m från borrhål, eller 10 meter från kollektorslinga (ytjordvärme) ska märkas ut.

Observera

Egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden behöver man generellt söka tillstånd för att få borra bergvärme eller schakta för att lägga ytjordvärme. Detta kan du göra via samma e-tjänst som vid anmälan (se länk ovan).

Avgift

För hantering av anmälningsärenden tar kommunen ut en avgift. Timavgiften och taxan enligt miljöbalken fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Information kring aktuella avgifter hittar du här: Miljöbalkstaxa - Marks kommun 

Mer information

För anläggningar med en uteffekt över 100 kW gäller delvis andra regler. Kontakta miljöenheten för mer information. Även frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet, se kontaktuppgifter nedan. Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi samt frågor om bidrag kan ställas till kommunens energirådgivare.

Publicerad av: Marks kommun