Anmäl din värmepump

Senast uppdaterad den 16 maj 2018

Du som vill installera en värmepump för utvinning av värme eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten, med en uteffekt på 100 kW eller mindre, ska anmäla detta till miljöenheten på Bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljökontoret bedömer om det finns risk för oönskade miljöeffekter eller förorening av grundvattentäkt.

Ansvarig

Du som sökande är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter samt påverkan på dricksvattenförsörjningen uppstår i samband med installationen. Om det inträffar kan du bli skyldig att betala skadestånd till kringboende.

Hur går anmälan till?

För anmälan fyller du i en blankett, som kan laddas ned och skrivas ut. Länk till blanketterna finns längre ner på denna sida. Bygg- och miljökontorets miljöenhet har också möjlighet att skicka den till dig. Saknar du karta över din fastighet kan miljöenheten skicka en sådan också.

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan installationen påbörjas. Skickar du in en komplett anmälan så går det generellt fortare för miljöenheten att handlägga ditt ärende. Påbörja inte installationsarbetet förrän du mottagit ett beslut.

Om del av anläggning förläggs på annans mark eller om bergvärmehålet borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns, krävs ett granyttrande. Blankett för grannens godkännande finns nedan.

Du behöver också skicka med en skalenlig karta. På kartan ska vattentäkter och energibrunnar inom 30 m från värmepumpsanläggningen framgå. Även avloppsanläggningar inom 50 m från borrhål, eller 10 meter från kollektorslinga (ytjordvärme).

Observera

Egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden behöver man generellt söka tillstånd för att få borra bergvärme eller schakta för att lägga ytjordvärme. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information samt tillståndsblankett.

Avgift

För hantering av anmälningsärenden tar kommunen ut en avgift. Kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information.

Mer information

För anläggningar med en uteffekt över 100 kW gäller delvis andra regler. Kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information. Även frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till Bygg- och miljökontoret, se kontaktuppgifter nedan. Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi samt frågor om bidrag kan ställas till kommunens energirådgivare.

Publicerad av: Marks kommun