Anmäl din värmepump

Senast uppdaterad den 9 januari 2016

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet, vilket i sin tur bland annat kan leda till att du får betala skadestånd till kringboende. För att motverka skador krävs att den som vill installera en värmepump först anmäler detta till miljöenheten på Bygg- och miljökontoret.

Du som vill installera en värmepump, med en uteffekt på 100 kW eller mindre för utvinning av värme eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten, ska anmäla detta till miljöenheten på Bygg- och miljökontoret.

Anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas, normalt minst 6 veckor. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått skriftligt svar på din anmälan eller ansökan.

Bygg- och miljökontoret rekommenderar att ni anlitar ett certifierat företag.

För anmälan används särskild blankett som kan laddas ner nedan. Du kan också få den av Bygg- och miljökontorets miljöenhet. Bygg- och miljökontoret kan skriva ut karta över din fastighet om du saknar det.

Med anmälan ska följande bilagor lämnas:

  • En situationsplan med byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag. 
  • Vattentäkter inom 30 m från värmepumpsanläggningen ska anges. Avloppsanläggningar ska anges inom 50 m från borrhål, eller inom 10 meter från kollektorslinga (jordvärme). Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen. 
  • Andra bergvärmehål inom 30 meter från ditt egna planerade borrhål. 
  • Kopia av överenskommelse med annan markägare (om del av anläggning förläggs på annans mark eller om bergvärmehål borras närmare än 10 m från grannens tomtgräns). 
  • Handelsnamn på köldbärarvätskan, samt gärna säkerhetsdatablad (varuinformationsblad). SVEP-standard för etanol som köldbärarvätska i kollektorer ska uppfyllas.

Observera att bygg- och miljökontoret inte tittar på dimensioneringen eller energiutvinningen av din värmepump. Bygg- och miljökontoret tittar på främst på om det finns risk för oönskade miljöeffekter eller om förorening av vattentäkter kan uppstå.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområden behöver man generellt söka tillstånd för att få borra bergvärme eller schakta för att lägga ytjordvärme. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information.

Avgift

För hantering av anmälningsärenden tar kommunen ut en avgift. Kontakta oss för mer information. 

Ansvarig

Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen och det vilar ett stort ansvar på dig. Därför är det viktigt att anmälan lämnas komplett ifylld i god tid och att bygg- och miljökontorets beslut inväntas innan installationen sker. Om du är noggrann med att fylla i allt som efterfrågas i din anmälan/ansökan så kan den handläggas mycket fortare.

Mer information

För anläggningar med en uteffekt över 100 kW gäller delvis andra regler. Kontakta Bygg- och miljökontoret för mer information. Även frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till Bygg- och miljökontoret, se kontaktuppgifter nedan. Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi samt frågor om bidrag kan ställas till kommunens energirådgivare.

Publicerad av: Marks kommun