Information om luftvärmepumpar

Bild på luftvärmepump på husfasad.

Senast uppdaterad den 14 maj 2021

Tänk på detta när du installerar en luftvärmepump.

När du ska installera en luftvärmepumpanläggning är det viktigt att du tänker på risken för bullerstörning. Välj en värmepump som avger så lite buller som möjligt och placera den på lämplig plats. Fråga din leverantör om vilka skyddsavstånd till grannfastigheter som krävs för att inte riktvärdena för buller ska överskridas. När du köper luftvärmepumpen kan du också ställa krav på att leverantören och installatören tar hänsyn till bullerkraven.

Tänk på din granne

Det är vanligt att grannar störs av ljud från luftvärmepumpar, framför allt i radhusområden och liknande områden där husen står tätt och tomterna är små. Om det finns risk för bullerstörning bör du anlita en fackman som kan utreda den lämpligaste placeringen. Det är också viktigt att du informerar och diskuterar med dina grannar innan pumpen installeras så att den får den bästa tänkbara placeringen. När du väljer värmepump ska du välja en pump med så låg ljudnivå som möjligt. Det är svårt att i efterhand ljuddämpa och åtgärda pumparna.

Om din granne klagar

Om din granne störs av ljudet från din luftvärmepump och
lämnar in ett formellt klagomål till miljöenheten måste du som ägare till luftvärmepumpen visa att bullret från pumpen understiger gällande riktvärden. Det gör du genom att skicka in resultatet från en kvalificerad ljudmätning. Om riktvärdena överstigs måste du åtgärda detta, vilket ofta kan vara både svårt och kostsamt.

Riktvärden för buller

Bullret från din luftvärmepump får i normalfallet inte överstiga 40 dBA vid din grannes tomtgräns, enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, som tillämpas i samband med luftvärmepumpar. Med ekvivalent ljud menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.

Riktvärden för buller inomhus enligt Folkhälsomyndigheten

Ekvivalent ljud: 30 dBA

Ljud med hörbara tonkomponenter: 25 dBA

Riktvärden för buller utomhus enligt Naturvårdsverket

Ekvivalent ljud, vardagar klockan 7.00-18.00: 50 dBA

Ekvivalent ljud, nätter klockan 22.00-7.00: 40 dBA

Ekvivalent ljud, övrig tid: 45dBA

Lågfrekventa Ljud

För lågfrekventa ljud, t.ex. från fläktar, har Folkhälsomyndigheten i sina allmänna råd (2014:13) satt upp nivåer som inte bör överskridas vid olika frekvenser.

Har du några frågor så får du gärna kontakta miljöenheten i Marks kommun.

Telefon:  0320 - 217000

E-post: mhn@mark.se

Postadress: 511 80 Kinna

Publicerad av: Marks kommun