Sidans innehåll

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, vägar och parker. Dagvatten ska tas om hand på den fastighet där det kommer eller ledas via speciell ledning till ett vattendrag. I gator finns ofta rännstensbrunnar som leder bort dagvattnet.

För att inte belasta avloppsreningsverken finns det separata ledningar för dagvatten som går direkt till vattendrag och sjöar. Stuprör och gatubrunnar ansluter till dessa dagvattenledningar.

Vatten som rinner ner i brunnar, rör eller diken leds till närmaste bäck, sjö eller å. I de flesta fall renas inte vattnet utan leds bara undan från områden där det kan orsaka problem och översvämningar. 

Eftersom dagvattnet inte renas är det extra viktigt att inte orsaka föroreningar. Tänk på att till exempel inte tvätta bilen på garageuppfarten. De kemiska medel som används vid biltvätt förs då helt orenat ut i naturen. Spola aldrig ur färgburkar eller andra behållare som du haft kemikalier, olja eller färg i. Din badplats börjar vid rännstensbrunnen. 

Ta hand om ditt dagvatten

För att ta hand om dagvatten på din fastighet finns det två olika alternativ.

  • Det finns kommunala dagvattenledningar du kan ansluta dig till. Du får inte ansluta dagvatten till ledningen för spillvatten. Kontakta oss för att ta reda på om du kan ansluta dig.
  • Du tar själv hand om dagvatten. Du kan till exempel ha vattentunnor där du samlar regnvatten och vattnar rabatt och odling med eller en anlagd stenkista som dränerar bort vattnet.

Anmäl din dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område eller en begravningsplats ska som regel alltid anmälas till miljöenheten. Det finns vissa undantag exempelvis för dagvatten från enskilda villatomter. Du måste också anmäla om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning så att vattnets mängd eller sammansättning förändras mycket. Hör av dig till miljöenheten via mejladress miljoenheten@mark.se för att få hjälp med din anmälan.

Dagvatten i äldre bostadsområden

I äldre bostadsområden förekommer att spill- dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning. I samband med att Marks kommun förnyar ledningsnätet bygger vi istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten i dessa områden

Rännstens- och gatubrunnar

Rännstensbrunnar som finns på gator och inne på fastigheter är till för att ta hand om regnvattnet. Det är väghållaren som är ansvarig för brunnarna med galler i gatan. Det kan alltså vara Marks kommun, Trafikverket eller en samfällighet som ansvarar för gallerbrunnen.

Felanmälan för rännstens- och gatubrunnar

Om du ser en igensatt rännstens- eller gatubrunn, anmäl det till väghållaren. För kommunala gator kan du anmäla det via vår e-tjänst. Är brunnen inne på en fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen