Sidans innehåll

Slam och latrin

Slam finns i alla typer av enskilda avlopp. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att din slamanläggning blir tömd minst en gång per år.

Abonnemang för slamtömning

Alla hus, både året-runt-bostäder och sommarstugor, som har ett eget avlopp måste ha ett abonnemang för att få slam hämtat. Vill du ändra ditt abonnemang behöver du ansöka om det.

Tätare hämtningsintervall av slam

Vill du ha flera tömningar än dem du har idag, hör du av dig till LBC:s kundtjänst så hjälper de dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Förlängd hämtningsintervall

Alla hus, både året-runt-bostäder och sommarstugor, har möjlighet att få en förlängd tömningsintervall till vartannat år. Förutsättningarna för sådan förlängning är:

 • att slamavskiljaren har god funktion, är minst två kubikmeter stor och överdimensionerad.
 • att avloppsanläggningen är försedd med markbädd eller markinfiltrationsanläggning.
 • att det inte finns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om du vill ha förlängd hämtningsintervall behöver du ansöka om det via blanketten nedan.

Till blanketten för ansökan om förlängd hämtningsintervall av slam Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppehåll från slamtömning

Om du inte använder fastigheten under en sammanhängande period av tolv månader kan du få uppehåll i tömning av slam. Din anläggningen måste då vara tömd senast två månader innan uppehållet. Om du vill ha uppehåll från slamtömning behöver du ansöka om det via blanketten nedan.

Till blanketten för ansökan om uppehåll för slamtömning Pdf, 53.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Befrielse från slamtömning

Du kan få en befrielse från slamtömning om du komposterar slam från din fastighet eller på annat sätt använder det för jordförbättring. Detta behöver du anmäla till miljöenheten och beviljas för högst tio år i taget. Hör av dig till miljöenheten på telefon 0320-21 70 00 eller skicka ett mejl till miljoenheten@mark.se för att få hjälp med din fråga.

Ansökan om befrielse från slamtömning Pdf, 902.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du installerat ett eget avlopp och inte haft abonnemang sedan tidigare, behöver du som fastighetsägare teckna ett abonnemang för hämtning av slam. Använd formuläret nedan.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter


Ange ditt för- och efternamn

Ange din fullständiga adress.

Ange din fastighetsbeteckning. Du kan kolla upp din fastighetsbeteckning på Lantmäteriets webbplats.

Ange storlek på din avloppsbrunn i kubikmeter.
Vilken typ av brunn har du? * (obligatorisk)
Vilken typ av brunn har du?Ange hämtningsintervall
Har du en sluten tank behöver du ange hämtningsintervall. Har du en avloppsbrunn med slamavskiljare eller ett minireningsverk får du automatisk hämtning en gång per år. Vill du ha fler tömningar, förlängd intervall eller uppehåll, ansöker du om det separat. Du hittar information längre upp här på sidan.

Ange hämtningsintervall om du har en sluten tank.

Så här går slamtömning till

Du får information av vår entreprenör cirka två till tre veckor innan tömningsdagen. Det är bra att komma ihåg att det är ditt ansvar som fastighetsägare att anläggningen töms. Se därför till att det finns rätt förutsättningar för tömning.

Om slamtömning inte är möjligt just nu

Om det av någon anledning inte går att tömma din brunn just för tillfället behöver du kontakta LBC:s kundtjänst. Det är också de som kan svara på dina frågor kring slamtömning. Om slambilen inte kommer fram på tömningsdagen, kommer du att debiteras en bomkörningsavgift enligt gällande renhållningstaxa.

Läs mer om avgifter i renhållningstaxan.

Anläggningen måste alltid vara säkert stängd för barn. Den ska ha de nödvändiga säkerhetsåtgärderna baserat på dess egenskaper och plats. Locket får inte vara fastfruset och helst inte väga mer än 15 kg. Är det tyngre bör du byta lock till ett med lättare material.

Om ditt lock väger 15–35 kilogram måste det gå att skjuta åt sidan istället för att lyftas och vara försedd med någon form av handtag. Väger locket mer än 35 kilogram måste du som fastighetsägare vara på plats vid tömning för att själv flytta på locket innan och efter tömning.

Vid slamtömning drar chauffören en slang från bilen till din anläggning. Avståndet för att dra slangen bör inte vara mer än tio meter eller ske i lutande terräng. Är avståndet längre än tio meter eller nivåskillnaden mellan bilens uppställningsplats och botten på slamanläggningen mer än sex meter, behöver du skapa en bättre lösning. I annat fall får du betala för merarbetet det innebär enligt gällande renhållningstaxa.

Läs mer om avgifter i renhållningstaxan.

För att undvika extra kostnader för dig kan du åtgärda din anläggning på följande sätt:

 • Skaffa en egen sugslang med tillhörande kopplingar som du lägger ut innan slamtömningsbilen är på plats. Slangen ska gå mellan avloppsanläggningen och slambilens uppställningsplats. Tänk på att föraren måste kunna tömma ända ner i botten på anläggningen. Ta därför gärna någon extra meter slang.
 • Gräva ner en fast sugledning mellan slambilens uppställningsplats och anläggningen. Om röret inte går ner i anläggningen direkt ska en lös slang finnas vid anläggningen kopplad på sugledningen så att föraren kan tömma anläggningen utan problem ända ner i botten. Av tekniska skäl kan den fasta sugledningen vara maximalt 60 meter och ska vara väl förankrad i båda ändar.

För att ordna ovan anslutning från anläggningen till slamsugningsbilen behövs följande utrustning:

 • Flexibel sugslang, till exempel Super-X Polar grey
 • Kardankoppling 3 tum, hona
 • Kardankoppling 3 tum, hane
 • Slangklämmor, 4 stycken

För att kunna täppa till slangen när den inte används kan du köpa till lock för hona och hane som tillbehör. Kontakta alltid en sakkunning om du behöver mer råd och hjälp.

Bilden är en illustration som visar hur kopplingar, slangklämma och slangen ska se ut.

Slambilen är tung och ställer krav på att vägen klarar tung trafik. Om vägen inte klarar tung trafik vid tjällossning, alltså när marken på våren tinar upp efter att ha varit isfrusen, är det du som fastighetsägare som ansvarar för att kontakta entreprenören och informera om det. Du riskerar annars att få betala för bomkörning.

Vägen till platsen behöver också vara framkomlig. Är det risk för is och snö behöver du se till att det är plogat och sandat. Halkbekämpa även framför brunnen om det behövs.

Viktiga mått för vägen:

 • Vid körning på enkelriktad väg ska bredden vara minst 3,5 meter. I kurva krävs extra bredd för överhäng, minst 4,5 meter.
 • Vid körning på dubbelriktad väg ska bredden vara minst 5,5 meter.
 • Vid körning på vägen behöver den fria höjden vara minst 4,7 meter.
 • Tillfartsvägen kan inte vara för brant. En riktlinje är att lutningen inte ska överstiga 15 procent, vilket motsvarar att höjden inte får öka mer än 1 meter på cirka 7 meter.
 • Vid tömning behövs minst 4 meter fritt utrymme i bredd.

Märk ut brunnen

Om en brunn inte är synlig, märk ut den med till exempel en pinne med skylt eller tygvimpel på. Täck inte över tömningsbrunnen så att den inte syns och plocka bort blomsterarrangemang och andra dekorationer från brunnslocket.

Slangdragningsvägen och utrymme runt avloppsanläggning ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Det är bra om det är fritt runt om anläggningen, helst 1,5 meter. Som hinder räknas bland annat buskage, planteringar, staket, uthus och altaner.

Uppställningsplats och vändmöjlighet

Uppställningsplatsen ska vara plan och hårdgjord. Avstånd från slambil till brunn ska inte överstiga tio meter på grund av att slangdragning medför en tung arbetsbelastning.

Om genomfart saknas behöver det finnas en möjlighet att vända. Vändplatsen ska vara minst 18 meter i diameter och 1,5 meter fri runt om för överhäng. Är det en T-vändning behöver den vara minst 15 gånger 3,5 meter och en meter fri runt om för överhäng.

Bilden visar en vändplats för baklastande hämtningsfordon i form av en t-korsning. Vägens körbana är 3,5 meter med 1 meter gångbana på varje sida. T-korsningens längd är 21,5 meter och bredden är 15 meter. 
Bilden visar hur vändplatsen ska se ut. Det är en lastbil på en vändplats som har en radie på nio meter och en trottoar som är 1,5 meter bred. Vändplatsens bredd är 21 meter. Vägens bredd är 3,5 meter på körbanan. 

Det finns många olika typer av minireningsverk.För att säkerställa att minireningsverket blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion ska det finnas tydliga tömningsinstruktioner i direkt anslutning till verket.

Märk ut var tömning ska ske

Det ska vara tydligt markerat var slamtömningen ska ske. Samtliga lock som ska öppnas ska vara markerade och inuti minireningsverket ska det tydligt framgå med markeringar var slamsugning ska ske. Om det ska slamtömmas till en viss nivå ska denna nivå, om det är möjligt, vara tydligt markerad i minireningsverket.

Skydda anläggningen från skador

Som fastighetsägare är du skyldig att vidta åtgärder för att skydda anläggningen från skador vid tömning med slambil. Tänk därför på att skydda eventuellt känsliga delar i samband med slamtömningen.

Komplicerat tömningsförfarande kan kräva närvaro av sakkunnig

Om minireningsverket har ett mycket komplicerat tömningsförfarande behöver du som fastighetsägare eller annan sakkunnig person på plats vid tömning. Beroende på tömningsförfarande kan tilläggsavgifter för slamtömning tillkomma.

Återfyllning av vatten är fastighetsägarens ansvar

Många minireningsverk måste efter tömningen återfyllas med rent vatten. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för det. Du kan beställa det som en extratjänst. Beställning gör du till slamentreprenören senast en vecka i förväg. Aktuellt pris för denna tjänst hittar du i renhållningstaxan.

Läs mer om avgifter i renhållningstaxan.

Om slamtömning inte är möjligt just nu

Om det av någon anledning inte går att tömma din brunn just för tillfället behöver du kontaka LBC:s kundtjänst. Det är också de som kan svara på dina frågor kring slamtömning. Om slambilen inte kommer fram på tömningsdagen, kommer du att debiteras en bomkörningsavgift enligt gällande renhållningstaxa.

Hantering av latrinavfall

Har du latrinavfall ska du som fastighetsägare ta hand om det genom kompostering i multrumsanläggning eller komposteringsanläggning på din fastighet. Du anmäler det till miljökontoret och får sedan mer information om hantering, metoder och utrustning. Deponering av organiskt avfall är förbjuden från och med 1 januari 2005.

Om du inte själv kan omhänderta latrin på din egen fastighet får det endast hämtas med slambil av upphandlad entreprenör, LBC, som suger ut latrintunnan. Du står själv för kostnaden.

LBC:s kundtjänst för enskilda avloppsanläggningar

Vid praktiska frågor om slamtömning, utebliven tömning eller beställning av extra tömning kontakta LBC:s kundtjänst.

Telefon: 0320-141 05, 7:00-16:00, helgfri måndag–fredag

Journummer för akut slamsugning: 033-10 70 50

Mejl: miljo@lbc-boras.se

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen