Sidans innehåll

Vatten- och avloppsplanering

Marks kommun har en strategisk vatten- och avloppsplanering för att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Vår vatten- och avloppsplanering är till för att hela tiden säkerställa att du får rent dricksvatten och att avloppsvatten tas om hand på ett sätt som inte riskerar människans hälsa eller miljöproblem.

När vi utreder om ett område ska få kommunalt driksvatten är det för att fler fastigheter ska få rent dricksvatten – nu och i framtiden. Vi jobbar hela tiden med att säkerställa att du har bra dricksvatten i din kran. Vårt dricksvatten i Mark kommer från grundvatten som passerar våra vattenverk där vi hela tiden kontrollerar vattenkvaliteten. Grundvattnet i vår kommun har bra kvalitet. Vi tillsätter inget klor, därför smakar det så gott.

Läs mer om det kommunala dricksvattnet i Mark

Avloppsvatten transporteras till våra avloppsreningsverk där vi tar hand om det på ett säkert sätt för människans hälsa och miljö.

Läs mer om hur vi hanterar avloppsvatten

Vatten- och avloppsplan

Marks kommun har en vatten- och avloppsplan (VA-plan). I den anges bland annat hur kommunen ska arbeta med vatten- och avloppsfrågor. Det övergripande syftet med planen är att uppnå en långsiktigt hållbar vatten-och avloppsförsörjning för alla i kommunen. I planen är kommunen indelad efter olika områden för vattenförsörjning. Du kan läsa mer om de olika områdena här nedan.

Ett enskilt område för vatten och avlopp (enskilt VA-område) är ett område där god omhändertagande av vatten och avlopp är möjligt av den enskilde, även i framtiden, och där det utifrån ett miljöekonomiskt perspektiv inte är rimligt att dra kommunala ledningar. Helhetsbilden för samhällsutvecklingen är också en viktig faktor. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ha egen vattenförsörjning och en godkänd lösning för avlopp. Eget avlopp i ett enskilt VA-område kräver ansökan hos miljöenheten.

Läs mer om eget vatten och avlopp

Ett VA-bevakningsområde har eget vatten och avlopp och har sannolikt inte behov av en förändring. Området kan behöva bevakas lite extra vilket kan innebära att tillsyn av enskilda avlopp prioriteras eller att särskilda överväganden kan behöva göras vid till exempel bygglovshantering. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ha egen vattenförsörjning och en godkänd lösning för avlopp. Eget avlopp i ett VA-bevakningsområde kräver ansökan hos miljöenheten.

Även områden som idag har anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar via avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda fastigheter) kan klassificeras som ett VA-bevakningsområde. I bevakningsområden är det varje fastighetsägares ansvar att se till att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande.

Området kan behöva en annan vatten- och avloppslösning i framtiden. För att garantera att alla invånare har bra förutsättningar till en god vatten och avloppsförsörjning, är område under bevakning för att se i fall behovet förändras över tid.

Ett VA-utredningsområde har enskilt vatten och avlopp men kan ha behov av en förändring. Ett sådant område kommer att utredas men det finns ingen tidsplan då det beror på många omständigheter och faktorer. Efter en genomförd utredning klassas området antingen som VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område.

I ett VA-utredningsområde måste kommunen beakta det oklara läget kring framtida vatten- och avloppsförsörjning vid krav på förbättring av befintliga enskilda anläggningar. Dock är det varje fastighetsägare som ansvarar för att se till att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande fram till dess att försörjningen inte länge är enskild.

Området kan behöva en annan vatten- och avloppslösning i framtiden. För att garantera att alla invånare har bra förutsättningar till en god vatten och avloppsförsörjning, behöver området utredas för att visa vilken lösning som är den bästa.

Ett VA-utbyggnadsområde har enskilt vatten och avlopp men bör anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Kommunen lämnar beslutsunderlag till politiken som fattar beslut om området ska få kommunalt vatten och avlopp och när. Är beslutet positivt klassas bygger vi ut kommunala vatten- och avloppsledningar.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp

Där kommunen byggt ut eller kommer att bygga ut ledningar för vatten och avlopp ska kommunfullmäktige fastställa gränser för så kallade verksamhetsområden för kommunalt VA. Det finns upp till tre olika verksamhetsområden där din fastighet kan ingå:

  • för dricksvatten.
  • för spillvatten, vilket innefattar allt från toalettvatten, duschvatten och diskvatten.
  • för dagvatten, vilket innefattar bortförsel av regnvatten, smältsnö från stuprör och dränering.

Inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp äger och driftar kommunen alla allmänna vatten- och avloppsledningar och anordningar. Både kommunen och du som fastighetsägare måste följa lagen om allmänna vattentjänster (LAV) inom ett verksamhetsområde. Lagen reglerar både rättigheter och skyldigheter. Marks kommun ansvarar för att försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Du som fastighetsägare ansvarar för att dina privata ledningar och anordningar inom din fastighet.

Var finns VA-ledningar?

Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på Ledningskollens webbplats. Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området. Ange att du vill ha ledningsanvisning så kontaktar ledningsägarna dig. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats.

Till webbplatsen Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marks kommun har i regel inga ledningar på privat tomtmark, men det förekommer. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningar till och med en halv meter utanför fastighetsgränsen. Dessa kan vara redovisade i fastighetens bygglov. Vänd dig till byggenheten för mer information.

Kontaktuppgifter till byggenheten

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen