Vattenskyddsområden

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på vår jord. För oss i Sverige är rent vatten lika självklart som luften vi andas. Men för att det ska vara så även i framtiden måste vi alla hjälpas åt att skydda och bevara våra vattentillgångar.

Vattenskyddsområden är viktiga

Vattenskyddsområden är avsatta områden kring vattenkällor såsom vattendrag, sjöar eller grundvattentäkter. Syftet med att inrätta vattenskyddsområden är att skydda vattenresurserna från föroreningar och andra skadliga påverkningar. Här är några av de främsta skälen till varför vattenskyddsområden är viktiga:

  1. Dricksvattenkvalitet: Vattenskyddsområden säkerställer att vattnet som används för dricksvattenförsörjning är rent och säkert att konsumera. Genom att begränsa mänskliga aktiviteter i närheten av vattenkällor minskar risken för föroreningar från industrier, jordbruk, avloppssystem och andra källor.
  2. Hälsoskydd: Rent vatten är avgörande för människors hälsa. Genom att skydda vattenkällorna minskar risken för spridning av sjukdomar och infektioner som kan överföras genom förorenat vatten.
  3. Ekosystemskydd: Vattenskyddsområden hjälper till att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen i och runt vattenkällorna. Många växter och djur är beroende av rena vattenmiljöer för sin överlevnad.
  4. Miljöskydd: Att bevara vattenkällorna är också avgörande för att skydda miljön. Förorenat vatten kan ha negativa effekter på mark, luft och andra naturliga resurser.
  5. Samhällsekonomiska fördelar: Att investera i skyddet av vattenresurserna kan minska kostnaderna för vattenbehandling och hälsoproblem som är relaterade till förorenat vatten. Det kan också bidra till att främja turism och rekreation genom att bevara natursköna områden.

Sammanfattningsvis är vattenskyddsområden viktiga för att säkerställa tillgången på rent vatten för nuvarande och framtida generationer samt för att bevara och skydda miljön och dess biologiska mångfald.

Via Marks kommuns interaktiva karta kan du navigera och se våra vattenskyddsområden

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen