Samhällsplanering

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Samhällsplaneringen berör alla oss som lever och verkar i Mark. Kommunens planering syftar till att utveckla, förändra och bevara vår miljö. Planeringsprocessen är politisk och demokratisk och under dess gång har du som medborgare möjlighet att komma med idéer, synpunkter och påverka hur vår omgivning ska se ut i framtiden.

Karttjänst för samhällsutveckling

Det händer mycket i kommunen nu gällande samhällsutvecklingsarbeten. I vår karttjänst kan du som är intresserad ta del av information om gällande detaljplaner och översiktliga planeringsdokument, pågående planeringsarbeten och även hitta information om exempelvis lediga tomter. 

Tjänsten är en utveckling av vårt arbete med karttjänster och är idag ett komplement till befintlig information som finns på mark.se sedan tidigare

 Du hittar karttjänsten genom att klicka på den här länken eller på bilden nedan.

Bild föreställande karttjänstens startsida

Kommunal fysisk planering

I Sverige är det ett kommunalt ansvar att planera användningen av mark och vatten. Hur planeringen ska genomföras regleras i huvudsak i plan- och bygglagen (PBL). Nedan beskrivs ett antal viktiga begrepp inom fysisk planering. 

Översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) skall innehålla riktlinjer för hur mark och vatten ska användas i framtiden och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras inom kommunen. En översiktsplan är ett av kommunens viktigaste planeringsinstrument som ger uttryck för visioner och viljeriktning i den fysiska planeringen. Planen skall användas som underlag för till exempel var bostäder ska byggas eller var nya vägar skall dras. Översiktsplanen ska också ge vägledning för detaljplaneringen. Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan.

Planprogram

Ett planprogram undersöker hur ett område är lämpligt för en ändrad markanvändning, exempelvis ett nytt bostadsområde eller nya verksamheter. Ett planprogram är inte alltid obligatoriskt men görs ofta innan en detaljplanering påbörjas. Syftet med ett planprogram är att i ett tidigt skede ta reda på de berördas synpunkter och erfarenheter. 

Om det behövs ett planprogram eller inte beror på områdets storlek, förändringens omfattning, om marken varit planerad tidigare eller andra faktorer och bedöms från fall till fall.

Detaljplan

En detaljplan krävs vid nyutbyggnad av områden i eller i anslutning till tätorter samt för en ändrad användning av en fastighet eller ett område. Du som markägare sänder en begäran om planbesked till kommunen för att genomföra en förändring eller säkra ett bevarande av markens användning. Kommunen har så kallat planmonopol och avgör om platsen har ett behov av detaljplanering och om förslaget stämmer med kommunens översiktliga planering.

Samhällsplanering i Marks kommun

I Marks kommun är det samhällsutvecklingsenheten som arbetar med samhällsplaneringen. Samhällsutvecklingsenheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och består i sin tur av flera olika team - bland annat detaljplaneteamet som arbetar med detaljplanering och översiktsplaneteamet som arbetar med den översiktliga planeringen. 

Publicerad av: Marks kommun