Samhällsplanering

Senast uppdaterad den 4 november 2019

Planering berör alla oss som lever och verkar i Mark. Kommunens planering syftar till att utveckla, förändra och bevara vår miljö. Planeringen är en politisk och demokratisk process. Under planering av ett område har du som medborgare möjlighet att komma med idéer, synpunkter och påverka hur vår omgivning ska se ut i framtiden.

Översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) skall innehålla riktlinjer för hur mark och vatten ska användas i framtiden och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras inom kommunen. En översiktsplan är ett av kommunens viktigaste planeringsinstrument som ger uttryck för visioner och viljeriktning i den fysiska planeringen. Planen skall användas som underlag för till exempel var bostäder ska byggas eller var nya vägar skall dras. Översiktsplanen ska också ge vägledning för detaljplaneringen. Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan.

Planprogram

Ett planprogram undersöker hur ett område är lämpligt för en ändrad markanvändning, exempelvis ett nytt bostadsområde eller nya verksamheter. Ett planprogram är inte alltid obligatoriskt men görs ofta innan en detaljplanering påbörjas. Syftet med ett planprogram är att i ett tidigt skede ta reda på de berördas synpunkter och erfarenheter. 

Om det behövs ett planprogram eller inte beror på områdets storlek, förändringens omfattning, om marken varit planerad tidigare eller andra faktorer och bedöms från fall till fall.

Detaljplan

En detaljplan krävs vid nyutbyggnad av områden i eller i anslutning till tätorter samt för en ändrad användning av en fastighet eller ett område. Du som markägare sänder en begäran om planbesked till kommunen för att genomföra en förändring eller säkra ett bevarande av markens användning. Kommunen har så kallat planmonopol och avgör om platsen har ett behov av detaljplanering och om förslaget stämmer med kommunens översiktliga planering.

Publicerad av: Marks kommun