Översiktsplan och detaljplaner

När ett markområde ska detaljplaneras är det flera steg som måste genomföras för att säkerställa att planen möter lokala behov och riktlinjer. Det inkluderar detaljplaner, bostadsförsörjningsriktlinjer och översiktsplaner, vilka är avgörande för att skapa hållbara och trivsamma boendemiljöer.

  • När ett markområde ska detaljplaneras är det flera steg som ska gås igenom innan detaljplanen kan vinna laga kraft.

  • En detaljplan är vägledande och säger vad som får byggas eller göras på ett visst område.

  • Bra bostäder och goda boendemiljöer är en viktig förutsättning för såväl tillväxt som välfärd.

  • Översiktsplanen är en vägledning för hur mark och vatten används i kommunen.