Styrdokument för bygga, bo, miljö och trafik

Här hittar du viktiga riktlinjer och föreskrifter som styr olika samhällsaspekter i Marks kommun. Det kan gälla regler för allt från vatten- och avloppsanläggningar till trafiksäkerhet och naturvård.

Dokument

Allmänna bestämmelser för användandet av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Pdf, 133.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bredbandsstrategi för Marks kommun Pdf, 377.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om dricksvatten Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma riktlinjer för oljeavskiljare i Sjuhärad Pdf, 234.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsprogram med riktlinjer för Marks kommun Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för parkeringsnorm Marks kommun Pdf, 534.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för småhustomter och tomtkön Pdf, 73.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp Pdf, 93.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för namnsättning för Marks kommun Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för respektavstånd mellan djurhållning och bostäder Pdf, 546.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för staket, plank och murar Pdf, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilder till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 57.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållningsordning för Marks kommun Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal Pdf, 621.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för upplåtelse av jakträtt Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetsplan för gång, cykel- och mopedvägar Marks kommun Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning