Sidans innehåll

Naturområden, naturreservat

Utforska Marks fantastiska naturreservat! Blå stolpar med snöstjärnor leder vägen till äventyret med skyltar som ger dig all information du behöver för att njuta av naturen.

Naturreservat

Liagärde ligger alldeles intill Stora Hålsjön, öster om Hyssna. Utsiktsplatsen och området runt berget tar emot många besökare årligen. Tack vare den, ur odlingssynpunkt, besvärliga terrängen är landskapet runt Liagärde småskaligt där små åker- och betesmarker förekommer tillsammans med små lövdungar, bäckdråg och större skogspartier.

Läs mer om Liagärde på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ramhultafallet är en del av södra Västergötlands sprickdalsområde. Största sevärdheten är vattenfallet, som kastar sig nerför branterna och ut i sjön Lygnern. Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 km längs sjön Lygnerns nordvästsida.

Läs mer om Ramhultafallet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I sluttningen finns också uppodlade partier med hänförande utsikter över Lygnern. Hela sluttningen från och med Tostekulla fram till Årenäs var för hundra år sedan en glest lövträdbevuxen hagmark, medan strandområdet norr om Årenäs var barrskog.

Läs mer om Årenäs-Tostekulla lövskogar på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservatet utgörs av ravinlandskapet utmed Viskan söder om Skene tätort, från bron över Viskan vid Källdalen till kraftverket vid Kungsfors. Assbergs naturreservat tillgänglighetsanpassades år 2007. En 430 meter lång naturslinga är anlagd i naturreservatet och har en hård beläggning som gör det enklare för personer med olika hjälpmedel att ta sig fram. För personer som sitter i rullstol är stigen tillgänglig med assistans. Även borden är anpassade för rullstolsburna. I anslutning till reservatet finns handikapparkering och en informationstavla om naturreservatet.

Läs mer om Assbergs raviner på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det aktuella området vid Lekvad utgörs främst av en strömmande del av Viskan och ädellövskogen på angränsande brinkar. I Viskans fiskfauna vid Lekvad finns arter som havsnejonöga, lax och havsöring. Bland häckfåglar i området finns till exempel forsärla och kungsfiskare.

Läs mer om Lekvad på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gården Björkesbacka ligger på en moränhöjd intill ett bergsparti i de höglänta och kuperade skogsbygderna i Örby socken i östra delen av Marks kommun. Gården, de kringliggande våtmarkerna och skogspartierna kännetecknas av en väl bevarad småskalighet och småbrutenhet.

Läs mer om Björkesbacka på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På en udde mellan Östra och Västra Öresjön höjer sig den mytomspunna Hyltenäs kulle över omgivningen. Kullen är ett omtyckt och lättillgängligt utflyktsmål. Från kullens topp har man vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet.

Läs mer om Hyltenäs kulle på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ligger vackert vid östra Öresjöns västra strand. Lövskog, bergssluttningar, öppna marker och underbar utsikt hittar du här.

Du kan läsa mer om Gäddevik på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stoms ås har med sitt tätortsnära läge även ett stort friluftsvärde för närboende. Området används idag som strövområde året runt, men är särskilt välbesökt under vår och sommar. I området har Hyssna hembygdsförening iordningställt skyltar, stigar och rastplatser för besökare.

Läs mer om Stoms ås på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stampatorgs ljunghed är ett litet naturreservat invid sjön Mjösjön. En miljö som var vanlig i stora delar av Marks kommun förr i tiden, men som idag är en ovanlig syn.

Läs mer om Stampa torgs Ljunghed på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar sydväst mot tjärnen Kroksjön.

Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande. Våtmarkerna har en naturlig hydrologi och barrskogen som dominerar området hyser rikligt med gamla träd och död ved. I området som har vildmarkskaraktär kan man till exempel stöta på både orre och tjäder.

Läs mer om Gode Mosse på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Letebo naturreservat består av en gammal ädellövskog som klättrar längs sluttningarna på Stora Hornsjöns norra sida. Det är ekarna som dominerar i området men man hittar också andra ädellövträd – som lind, alm, och ask. Genom området löper också en markerad och ganska lättvandrad stig.

Läs mer om Letebo på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smälteryd är ett naturskönt och kuperat lövskogsområde med främst ek som ligger strax väster om Sätila vid Storåns mynning. Området hyser både ekskogar som klättrar längs sluttningarna på Lygnerns västsida och beteshagar med gamla vidkroniga ekar vid Lygnerns strand.

Läs mer om Smälteryd på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med spår av många tidsåldrar vandrar du på fina leder genom reservatet i Örby. Genom fina ekhagar och betesmarker kan vandra ut till Uvberget med fin utsikt över Öresjön.

Norr om Hyssna ligger biotopskyddsområdet vid Härsjön. Där växer den sällsynta klockgentianan. Området har restaurerats och gett gentianan en ny chans att överleva på platsen.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen