Sidans innehåll

Naturvårdsprojekt

Naturvårdsprojekt drivs framför allt genom det lokala naturvårdsinitiativet LONA. Genom LONA ges kommuner, och i förlängningen även föreningar och privatpersoner, chansen att få statligt stöd för att genomföra projekt som gynnar naturvård, friluftsliv och folkhälsa

LONA-Projekt

Just nu driver vi dessa LONA - finansierade naturvårdsprojekt:

 • Två stycken naturvårdsprojekt.
 • Ett projekt för att gynna skyddsvärda träd
 • Ett projekt för att gynna pollinierare
 • Ett projekt för att restaurera och skapa nya våtmarker för större vattensalamander.

Sök naturvårdsbidrag

Marks kommun kan ge bidrag för att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Naturvårdsmedlen riktar sig till såväl privatpersoner som föreningar, företag och förvaltningar inom Marks kommun.

Bygg- och miljönämnden får varje år 200 000 kronor att fördela till olika naturvårdsprojekt. Bidrag har tidigare delats ut till bland annat restaurering av dammar i odlingslandskapet, stängsling av naturbetesmarker och rovfågelsholkar.

Detta kan du söka för:

 • Naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaurering av natur
 • informationsinsatser som främjar naturvården
 • naturinventeringar som syftar till naturvårdsnytta
 • markägare som skriver ett naturvårdsavtal med Marks kommun för att bevara värdeful natur
 • naturvårdsprojekt som genomförs av Marks kommun. Åtgärderna ska ligga utanför den löpande driftverksamheten.

Bidrag kan inte ges retroaktivt till redan genomförda åtgärder.

Vem kan söka:

 • Privatpersoner
 • föreningar
 • företag
 • Marks kommuns organisation

När kan du söka:

Ansökningar kan skickas in under hela året, beslut om bidrag fattas löpande tills årets tilldelade medel är slut.

Så här söker du naturvårdsbidrag:

Fyll i blanketten ansökan om naturvårdsbidrag i Mark

Ansökan om naturvårdsbidrag i Mark Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fyll i och skicka blanketten till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 511 80 Kinna eller fyll i och mejla den till: bmn@mark.se

Uppföljning och redovisning

Slutresultatet av projektet och hur pengarna använts ska redovisas till bygg- och miljönämnden.

Exempel på vad som tidigare fått bidrag

 • Restaurering av småvatten i odlingslandskapet
 • stängsling av betesmarker
 • informationsskyltar om naturvärden
 • markvärdering inför naturreservatsbildning
 • bildande av skogliga biotopskyddsområden
 • naturinventeringar
 • ringmärkningsstation för fåglar
 • robfågelholkar
 • beskärning av träd
 • röjning, bränning och stängsling i naturreservat
 • skötsel av naturvårdsavtalsområde

Om du har frågor kan du kontakta oss

Mejladress: naturvardsteamet@mark.se

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen