Främmande arter

Jätteloka. Fotograf: Helene Nyegaard Hvid

Foto: Jätteloka. Fotograf: Helene Nyegaard Hvid

Senast uppdaterad den 26 mars 2024

En främmande art har med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats från ett område till ett annat över en hindrande spridningsbarriär (till exempel oceaner och bergskedjor).

Exempel på introducerade/främmande arter som orsakat problem är sjögull, jättebalsamin, signalkräfta, jättebjörnloka och spansk skogssnigel.

Främmande arter en slags biologisk förorening

De arter som skapar problem är oftast invasiva – det vill säga de är mycket spridningsbenägna och breder ut sig på andras bekostnad. Dessa arter kan bidra till en enformigare miljö som kanske domineras av någon eller några få arter. Inhemska arter får då leva ett mer undanskymt liv eller kan riskera att helt försvinna.

Tänk efter före

Att plantera ut vackra importerade vattenväxter eller sätta ut fisk eller andra djur kan innebära stora risker. Dessa arter sprids ofta vidare längs vattendraget. Djuren förflyttar sig oftast själva, men också små fragment av många vattenväxter, eller frukter och frön som flyter sprids mycket lätt vidare, eller får hjälp av till exempel fåglar. Så inte ens isolerade dammar är helt säkra.

Hantering av växtrester från invasiva arter

Om det är en mindre mängd växtavfall från invasiva främmande växtarter läggs det förslagsvis i dubbla påsar som försluts och sedan läggs i det egna sopkärlet. När sopkärlet töms transporteras växtavfallet direkt till förbränning och någon risk för spridning av frön eller växtdelar finns inte. 

Lite större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas och lämnas på återvinningscentralen (Skene skog). Observera att växtavfallet inte ska läggas i kompostfraktionen pga. spridningsrisken, utan i den brännbara fraktionen!  Packa växtdelarna i kraftiga sopsäckar, gärna dubbla, väl förseglade.

Stora mängder växtavfall från invasiva främmande arter räknas inte som ett hushållsavfall, det vill säga avfall som typiskt kan uppkomma vid användning av mark och byggnad för bostadsändamål. En innehavare av stora mängder växtavfall kan istället betala för en avfallstjänst från en avfallsentreprenör med tillstånd att hantera avfall, och anläggningen tar då emot växtavfallet och förbränner det.

Detta gör Marks kommun

Bekämpning sker sedan några år tillbaka på kommunal mark av framförallt jätteloka. 

Vi jobbar just nu med ett projekt för att begränsa spridningen av invasiva arter i kommunen. Projektet innebär kartläggning av främmande och invasiva arter, försöksbekämpning, avfallshantering, rutiner för hantering av schaktmassor med mera. 

De vanligaste invasiva arterna vi har i Mark kommun som vi valt att fokusera på i detta projekt är: 

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Sjögull
  • Gul skunkkalla
  • Kanadensisk gullris
  • Smal vattenpest
  • Vresros

 

 

 

Hjälp oss hitta invasiva arter

Du kan hjälpa oss att rapportera in invasiva arter. Det kan du göra med dator, mobil eller surfplatta genom att klicka här: https://arcg.is/1Dffi1

Tack för hjälpen!

Mer information om invasiva arter på Länsstyrelsens hemsida

Publicerad av: Marks kommun