Sidans innehåll

Kamerabevakning vid Kinna resecentrum

På Kinna resecentrum har vi kameror för att kunna ha en trygg offentlig plats genom att förebygga och förhindra brott.

Kamerabevakning och personuppgiftsbehandling

Marks kommun behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på Marks kommun utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Marks kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. Dataskyddsförordningen förkortas ofta GDPR eller DSF. På denna sida finns information om vår kamerabevakning och personuppgiftsbehandling i samband med den.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter i övrigt kan du läsa mer på sidan om hantering av personuppgifter.

Läs mer om hantering av personuppgifter i Marks kommun

Om personuppgifter

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara till exempel namn eller personnummer men också foton och ljudinspelningar. Även andra typer av uppgifter, som registreringsnummer och adresser kan vara personuppgifter, om de kan knytas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, till exempel att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för berörd kamera. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter i slutet av sidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna utreda misstanke om brott behöver personuppgifter behandlas på olika sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. När vi samlar in personuppgifter ska ändamålet med behandlingen tydligt framgå. Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Vi har olika typer av kamerabevakning som har följande ändamål:

  • Bevakningskameror: ändamålet är att förhindra och utreda brott samt som trygghetsskapande åtgärd.
  • Larmkameror: ändamålet är att avbryta oönskad händelse genom automatiskt larm till väktare.
  • Värmekameror: ändamålet är att minska risken för skadegörelse och inbrott.

Kategorier av personuppgifter

Den personuppgift som kan förekomma vid kamerabevakning med bevakningskameror är framför allt rörlig bild föreställande personer. Registreringsnummer på bilar kan också förekomma.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i samband med vår kamerabevakning är:

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i samband med själva filmningen.

Lagringstid

Utgångspunkten är att bilder inte lagras vid kamerabevakning. Det betyder att det oftast är fråga om direkt bildströmning – men filmen sparas inte. För några av våra kameror sparar vi materialet för att uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Materialet sparas då i 14 dagar, därefter raderas det. Från vilka kameror som materialet sparas framgår av skyltningen vid den aktuella kameran.

Lagrade personuppgifter

Personuppgifter i kameramaterialet är inte sökbara och kan inte i normalfallet upptas på ett registerutdrag över personuppgifter. Det påverkar även möjligheten att begära rättelse, radering eller begränsning. Det krävs att du kan uppge plats och tidpunkt och att vi kan kontrollera och säkert identifiera att det är just du på bilden för att lämna eventuella uppgifter i registerutdrag eller hantera andra förfrågningar. Bildkvalitén är många gånger för låg för att detta ska vara möjligt. Dessutom är detta bara möjligt om det skett en inspelning och lagring av filmen, något som i normalfallet inte görs. Det gäller inte heller om sekretess, till exempel vid misstanke om brott, hindrar utlämnandet. Självklart kan du ändå lämna in en begäran som därefter får bedömas.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.

Dataskyddsombud för Marks kommun är Boråsregionen Sjuhärad och nås på dso@borasregionen.se

Har du synpunkter eller frågor om kamerabevakning så kan du kontakta Marks kommun.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen