Sidans innehåll

Trygghets- och säkerhetsrådet

Genom trygghets- och säkerhetsrådet finns en arena där polis, räddningstjänst samt kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner möts för att upprätthålla en kontinuerlig dialog. Syftet är att genom samverkan skapa goda förutsättningar för det lokala brottsförebyggande arbetet och att arbeta förebyggande, så att det är tryggt och säkert i Marks kommun, till gagn för såväl kommuninvånarna och kommunen som andra som vistas eller verkar i kommunen.

Vad gör trygghets- och säkerhetsrådet?

Rådet är ett rådgivande organ som diskuterar olika frågor och utmaningar som allmänt berör trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete i kommunen, både på strategisk och operativ nivå, och som är ställda av kommunens nämnder och styrelser eller som lyfts av de andra organisationernas representanter i rådet.

Trygghets- och säkerhetsrådet sammanträder minst två gånger per år.

Rådets sammansättning

Trygghets- och säkerhetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Organisationer som är representerade i rådet:

 • Polismyndigheten
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

Kommunen representeras i rådet av:

 • Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
 • Representanter från övriga nämnder kan vid behov delta
 • Kommundirektör
 • Skydd- och säkerhetschef
 • Trafikingenjör
 • Förvaltningschefer
 • VD för Marks Bostads AB
 • Övriga tjänstepersoner deltar efter behov
Organisationer som kan ha representanter som adjungeras till rådet:
 • Lokala företagarföreningar/organisationer
 • Kommunens bevakningsbolag
 • Kommunens försäkringsbolag
 • Andra aktörer som är berörda av trygghets- och säkerhetsfrämjande arbete inom Marks kommuns geografiska område

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning