Sidans innehåll

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet har en betydande roll i att främja samarbetet och informationsutbyte mellan kommunen och företrädare från pensionärsföreningarna.

Vad gör pensionsrådet?

Genom pensionärsrådet sker ett tillsammans-arbete mellan pensionärer och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. Rådet arbetar för att äldre personer ska ha goda förutsättningar att leva och vara i Marks kommun. Olika frågor och utmaningar diskuteras som allmänt berör äldre personer i Marks kommun.

Ärenden som lyfts i rådet kan vara uppmärksammade av kommunens olika nämnder och styrelser, eller som förs fram av företrädare från pensionärsorganisationer inom rådet.

Rådet samlar genom representanterna från pensionärsorganisationerna aktivt in synpunkter och åsikter från de äldre invånare i samhället. Detta gör det lättare för äldre att vara delaktiga i kommunens utvecklingsarbete och i rådets arbete. Kommunen behöver också kommunicera om sina verksamheter, planer och resultat som kan påverka de äldre i kommunen. Det är viktigt att dialogen med rådet sker i ett tidigt skede så att rådets idéer och förslag kan påverka kommunens åtgärder. På detta sätt blir de äldre medborgarna mer involverade i samhällets arbete.

Rådet har också en viktig roll när det gäller förberedelser inför kommunens köp av tjänster som rör äldre, inklusive valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). De som representerar organisationerna inom rådet måste i sin tur informera sina organisationer om vad som har diskuterats inom pensionärsrådet.

Rådets sammansättning

Pensionärsorganisationerna representeras i rådet av:

  • Fyra ledamöter från PRO (Pensionärernas Riksorganisation), och ersättare för varje ledamot.
  • Två ledamöter från SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund), och ersättare för varje ledamot.
  • Två ledamöter från SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund), och ersättare för varje ledamot.
  • En ledamot från Sätila eller Hyssna pensionärsföreningar, och ersättare för varje ledamot.

Kommunen representeras i rådet av:

  • Omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande
  • Socialchef
  • Representanter från övriga styrelser och nämnder kan vid behov delta
  • Övriga tjänstepersoner deltar när det behövs

Mandatperioden är fyra år och överensstämmer med mandatperioden för de kommunala nämnderna.

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen