Sidans innehåll

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till ett kulturhistoriskt värdefullt (K-märkt) hus. Kulturmiljön är de spår av människor och människors verksamhet som vi ser runt omkring oss. Kulturmiljön kan bestå av så olika saker som byggnader, områden, odlingslandskap och fornminnen. Den kan bestå av mycket gamla lämningar men även av senare tiders hus och anläggningar. På det lokala planet är det kommunerna som har ansvaret för kulturmiljön.

Kulturhistoriska byggnader

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till ett kulturhistoriskt värdefullt hus. Det är så kallat K-märkt. Är du osäker på om ditt hus är K-märkt, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kommunen har ett äldre kulturmiljöprogram där du kan läsa om värdefulla miljöer och byggnader. Kulturmiljöprogrammet består av ett program med tillhörande kulturhistoriska byggnadsinventeringar. Eftersom kulturmiljöprogrammet inte är uppdaterat kan en byggnad vara "k-märkt" trots att den inte finns med i programmet. Kontakta gärna oss för mer information.

Arbete pågår med ett nytt kartbaserat kulturmiljöprogram.

Byggnadsminnen och riksintressen

Områden och byggnader som är av nationell betydelse för natur- och kulturmiljövården kan bli skyddade som riksintresse och byggnadsminnen.

Byggnadsminnen

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen. Vem som helst kan ansöka om att få exempelvis en byggnad byggnadsminnesförklarad, men det är Länsstyrelsen som beslutar och ansvarar för byggnadsminnena. Det är också Länsstyrelsen som prövar frågor om tillstånd för åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna.

I Marks kommun finns det 10 byggnadsminnen

 • Förläggaregården Haga gård
 • Förläggaregården Kinna Sanden
 • Förläggaregården Källängs gård
 • Förläggaregården Olsagården
 • Förläggaregården Salgutsered
 • Förläggaregården Risäng
 • Långloftstugan Sjögarås
 • Bruksmiljön i Rydal
 • Anjougården i Skene
 • Förläggaregården Kronogärdet

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintressen är områden som är av nationell betydelse för natur- och kulturmiljövården. Riksintressena har sin grund i bestämmelser i Miljöbalken och det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för dem. Ansvaret för att beskriva dessa områden i översiktsplaner och att ange hur man skall ta hänsyn ligger däremot på kommunen. Länsstyrelserna kontrollerar hur kommunerna sköter detta ansvar och kan ingripa om man i kommunerna fattar beslut som hotar riksintressena.

I Marks kommun finns sex områden av riksintresse för kulturmiljövården:

 • Botten
 • Hyssna gamla kyrka och Melltorps by
 • Häggåns dalgång
 • Rydal
 • Viskastigen
 • Öresten

Dokument:

Riksintressen för kulturmiljövården Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1976 Häggåns dalgång Pdf, 87.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1978 Sätila och Tostareds socknar Pdf, 17.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1984 Fotskäl, Hajom och Hyssna socknar Pdf, 26.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1988 Berghem, Horred, Istorp, Skephult, Surteby-Kattunga, Torestorp, Älekulla, Öxnabäck & Öxnevalla socknar Pdf, 58.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2008 Natur och kulturmiljöinventering av Storåns dalgång Pdf, 7.5 MB.

Byggnadsminnen Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram Marks kommun 1991 Pdf, 70 MB, öppnas i nytt fönster.

Lista över fastigheter i Marks kommun kulturmiljöprogram och byggnadsinventeringar Pdf, 461.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riksintressen för kulturmiljövården Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Skolor i Mark Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen