Sidans innehåll

Strandskydd

Strandskyddet finns till för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Desutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Det är förbjudet att inom strandskyddat område:

 • Bygga nya byggnader
 • Ändra byggnaders användning eller utföra andra anläggningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten
 • Utföra grävningsarbete eller andra förberedelser för byggnader och anläggningar
 • Vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Särskilda skäl för att få dispens:

Kommunen får ge dispens från förbuden om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften. Det finns 7 särskilda skäl som kan anses vara godtagbara.

Om det område dispensen avser:

 • Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.
 • Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan utnyttjande av marken är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 • Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 • Behöver tas anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
 • Dispenser avser landsbygdsutveckling i strandnära lägen (kan endast tillämpas i särskilt utpekade områden, se dokument nedan om LIS).

Strandskyddet gäller generellt inom 100 meter från strandkanten och omfattar både land- och vattenområde. Vid vissa sjöar har strandskyddet utökats till 200 eller 300 meter. Även om en del vattendrag omfattas av strandskyddet.

Handläggning

I de allra flesta fall söks dispens innan förhandsbesked eller bygglov. Stranskyddsdispens söks hos bygg- och miljönämnden vi e-tjänsten. Handläggningstiden för strandskyddsärenden sker normalt inom 10 veckor. Efter att beslut har tagits av kommunen så har Länsstyrelsen 3 veckor på sig att granska beslutet innan det vinner laga kraft. Under dessa 3 veckor kan Länsstyrelsen godkänna beslutet eller ta upp det till överprövning.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du använda dig av följande blankett:

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 304.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen