Sidans innehåll

Marklov

Marklov behövs om du ska göra arbeten i marken så att den påverkas på ett betydande sätt. Du får inte påbörja markarbeten innan du har fått både marklov och startbesked. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog inom detaljplanerat område.

Ska du ändra din marknivå?

Har du planer på att ändra din marknivå? Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du då söka marklov. Om du planerar att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 centimeter måste du först söka marklov.

Eftersom höjdläget på marken ändras förändras också markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det påverkar både dig och dina grannar.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du behöver skicka in

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

En fasadritning visar hur utsidan på ett hus kommer att se ut när det är färdigbyggt. På fasadritningen ska takvinklar, material, färgsättning och marklinjer finnas med.

Marklinjer

Marklinjer redovisas på fasadritningarna och visar befintliga och planerade marknivåer i anslutning till byggnaden. Om marknivån ändras ska marklinjerna redovisas fram till fastighetsgräns för att se hur grannen påverkas av åtgärden.

En sektionsritning visar insidan av byggnaden från sidan. På ritningen ska mark, golv, bjälklag, taklutning och rumshöjd finnas med. Ritningen ska vara i skala 1:100

En teknisk beskrivning är en handling som visar de tekniska lösningarna som används i bygget. En teknisk beskrivning innehåller:

 • Bärande stomme
 • Takkonstruktion
 • Brandskydd
 • Uppvärmning
 • Ventilation
 • Energihushållning
 • Säkerhet

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

 • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • Hur kontrollerna ska utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

 

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Den kontrollansvariga ska vara certifierad. Det är byggherrens uppdrag att kontakta en person som är certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida kan du se en lista över certifierade kontrollansvariga. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvariga och de personer som utför åtgärden kan inte arbeta på samma företag.

Tänk på

Du får inte påbörja markarbetet före du har fått ett startbesked

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen