Sidans innehåll

Svartbygge

Om du bygger utan bygglov eller startbesked riskerar du få betala en sanktionsavgift. När vi får vetskap om att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du har byggt utan lov.

Bygglov i efterhand

Om det finns möjlighet till att få bygglov blir du uppmanad till att söka detta i efterhand. Om inte bygglov är möjligt kan du bli tvungen att riva byggnaden. Ett bygglov som lämnas in i efterhand behandlas på samma sätt som den skulle ha gjort om du inte redan hade byggt. Det innebär att du kan få bygglov, men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna.

Byggnaden kan behöva rivas

Det är bygg- och miljönämnden som beslutar om din byggnad måste rivas. Om så är fallet får du ett föreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Om byggnaden trots detta inte tas bort får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite. Du måste då betala en avgift om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.

Sanktionsavgift

Om du byggt något som kräver bygglov, utan att ha fått det beviljat så kan du behöva betala en sanktionsavgift. Oavsett om du får ett bygglov i efterhand riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Detta gäller även om du vet att du gjort fel eller inte. Med hjälp av boverkets guide kan du räkna ut hur stor sanktionsavgiften är. Vad gäller ditt ärende? - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur anmäler jag ett svartbygge?

Vi behöver få in uppgifter om vad som gjorts olovligen och vilken tomt det är som ska anmälas.
Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange det och även ange kontaktuppgifter till dig själv.

Om du vill göra en anmälan om olovligt byggande eller ovårdad tomt så gör du det genom att fylla i blanketten om olovlig byggnation. Om du har bilder så kan du skicka med det i anmälan.

Anmälan om olovlig åtgärd eller olägenhet Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du göra en anonym anmälan?

Alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling. Om du vill vara anonym får du inte ange några kontaktuppgifter, det gäller även din mejladress.

Observera att som anonym blir du inte kopplad som intressent i tillsynsärendet och du får inte reda på när beslutet är fattat.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Din överklagan ska ske skriftligt och ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Överklagandet skickas vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet gått rätt till. Det tar i genomsnitt tre månader att få svar från länsstyrelsen.

Att ta del av beslut och hur du överklagar

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen