Sidans innehåll

Ovårdade tomter

Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet, trädgård och byggnad i vårdat skick. Det ska inte finnas någon risk för olycksfall eller vara något problem för omgivningen.

Du som fastighetsägare är skyldig att se till att din tomt och din fastighet är i vårdat skick. Detta gäller oavsett om du bor i fastigheten eller inte, så länge du står som ägare.

Det innebär att din tomt ska vara städad så att det inte finns någon risk för olycksfall eller att det skapar problem för omgivningen. Olycksfall och problem kan till exempel innebära fordon på tomten, krossat glas och lösa takpannor. Det innebär alltså inte en oklippt gräsmatta eller blommor som växer vilt. Det är bygg- och miljönämnden som har ansvaret över tillsynen så att fastighetsägare tar hand om sina fastigheter och trädgårdar.

Växtlighet som skymmer sikten

Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas.

Fastighetsägaren är ansvarig

Du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för gående och andra trafikanter, som till exempel dölja skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Så här följer du reglerna kring växtlighet som skymmer sikten

Du som fastighetsägare kan öka trafiksäkerheten och förebygga olyckor genom att bland annat se till att sikten vid korsningar och utfarter är god. Följ riktlinjerna på den här sidan så uppfyller du som fastighetsägare kraven på trafiksäkerhet enligt Plan- och bygglagen.

Klipp häcken

Vid korsningar ska du placera sikttriangeln i kant på gata eller i kant på cykelbana om det finns en sådan. Är det en trottoar eller gångväg mellan gata och tomt ska du placera sikttriangeln i kant på gata. Vid utfarter ska du alltid placera sikttriangeln vid utfartens kant oavsett utfartens bredd.

Byggenheten ansvar för tillsyn av växtlighet som utgör trafikfara

Byggenheten har enligt lag ansvar för tillsyn för siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara. Byggenheten genomför tillsynen.

Tillsyn

När en tillsynsanmälan lämnas in måste Byggenheten genomföra en utredning för att kontrollera och säkerställa att det som står i anmälan inte strider mot någon bestämmelse i plan- och bygglagen. Alla tillsynsärenden avslutas genom ett beslut som går att överklaga.

Regler för trafiksäkerhet vid tomter finns i 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Anmälan

Vill du anmäla en ovårdad trädgård eller fastighet så fyller du i blanketten om olägenhet och skickar till byggenheten.

Mejladress: byggenheten@mark.se

eller till postadress: Byggenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Anmälan om olovlig åtgärd eller olägenhet Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver i anmälan ange:

 • Adress och fastighetsbeteckning
 • ange vad du vill anmäla, beskriv vad anmälan gäller
 • skicka gärna fotografier
 • dina kontaktuppgifter. Du kan välja att vara anonym vid anmälan. Men du kommer då inte få någon återkoppling från oss angående anmälan.

Påföljder

Om en fastighet eller trädgård inte underhålls enligt bestämmelserna i PBL ska bygg- och miljönämnden vidta åtgärder som behövs för att laga och reparera huset eller röja på tomten. Om fastigheten är tillräckligt skadad kan bygg- och miljönämnden besluta om förbud att använda den. Du kan läsa mer om ovårdade tomter på länsstyrelsens webbplats.LSTGEM_ovård fast-mars2014.indd (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här kan processen för ett tillsynsärende om siktskymmande växtlighet se ut:

 • Anmälan kommer in
 • Kommunikation med fastighetsägare
 • Tillsynsbesök på plats för dokumentation och uppmätning
 • Byggenheten skickar ut en bedömning
 • Möjlighet till åtgärd på eget initiativ
 • Förslag till beslut om föreläggande att åtgärda växtligheten
 • Kommunikation inför beslut
 • Möjlighet att vidta åtgärd före beslut
 • Beslut om föreläggande att åtgärda växtligheten
 • Ärendet avslutas när växtligheten åtgärdats

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen