Sidans innehåll

Riva, rivningslov

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov. Bor du utanför detaljplanerat område och ska riva en huvudbyggnad behöver du istället göra en anmälan.

Har du planer på att riva en byggnad? Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud eller skyddsbestämmelser

Då behöver du rivningslov

 • Du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område.
 • När det finns områdesbestämmelser som kräver det.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då behöver du inte rivningslov

 • När du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Är du osäker om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta Byggenheten.
 • När du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan när du, helt eller delvis, ska riva en byggnad. Det är inte anmälningspliktigt att riva komplementbyggnader. Du får också riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, exempelvis ladugårdar och stall som inte omfattas av detaljplan, utan att göra en anmälan.

Behöver jag en kontrollansvarig i mitt rivningsprojekt?

Oavsett om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan eller inte, kan du utse en kontrollansvarig om rivningen ska följa en kontrollplan. Det är du som är byggherre som ska utse en certifierad kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs, och vara med vid samråd och kontroller. För mindre objekt, småhus och enklare byggnader, kan du själv oftast ansvara för kontrollerna i kontrollplanen för rivning.

Certifierad konstrollansvarig - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ett startbesked

Förutom rivningslov behöver du ett startbesked, där en kontrollplan är fastställd. I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. Innan du river måste du göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material, samt hur du ska hantera dessa.

Rivningsförbud

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud. Detta gäller även om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller ska bevaras av historiska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.

Bygg- och rivningsavfall

Kontrollplanen ska redogöra för mängd av bygg och rivningsmaterial, samt hur detta sorteras och återvinns. Det ska framgå hur hälso- och miljöfarliga ämnen som ska tas om hand.

Vid byggnadsåtgärder, som t ex tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget.

Följande avfallsslag ska åtminstone sorteras:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Notera att även andra avfallsslag än de uppräknade ovan ska sorteras ut, till exempel kartong och el-avfall. Även övrigt avfall ska sorteras ut på plats om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljöenheten om du behöver hjälp med bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Miljöenheten kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Det måste finnas goda skäl för att beviljas dispens. Brist på plats för utsortering kan exempelvis lösas genom mindre kärl/storsäckar än klassiska containrar. Du ansöker om dispens genom att fylla i och skicka in blanketten: Dispens från utsortering av avfall Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift och handläggningstid för dispens

Vid komplett dispensansökan är handläggningstiden upp till 6 veckor. Miljöenheten tar ut en timavgift, enligt fastställd kommunal taxa.

Innan er dispensanmälan är handlagd och ni fått ett beslut ska avfallet hanteras och sorteras separat enligt de nya reglerna.

Tillsyn av utsortering

Miljöenheten är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljöenheten kommer göra slumpvis tillsyn för att se att de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs.

Om du får ett tillsynsbesök kommer en timavgift tas ut för nedlagt arbete.

Tänk på

Du får inte påbörja rivningsarbetet före du har fått ett startbesked

Handlingar du behöver skicka in

 • Foto på det som ska rivas
 • Uppgifter avseende areal och användning
 • Förslag till materialinventering vid rivning

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Vanligaste skalan är 1:500 eller 1:1000. Det som du vill riva ska markeras tydligt med kryss. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Nya byggnader eller byggnadsdelar
 • läge och mått på byggnationen
 • avstånd till tomtgräns, vinkelrätt från tomtgräns
 • anslutning till vatten och avlopp.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

 • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
 • Hur kontrollerna ska utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

 

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Den kontrollansvariga ska vara certifierad. Det är byggherrens uppdrag att kontakta en person som är certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida kan du se en lista över certifierade kontrollansvariga. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvariga och de personer som utför åtgärden kan inte arbeta på samma företag.

E-tjänster

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen