Kulturmiljö

Senast uppdaterad den 9 mars 2023

Kulturmiljön är de spår av människor och människors verksamhet som vi ser runt omkring oss. Kulturmiljön kan bestå av så olika saker som byggnader, odlingslandskap och fornminnen. Den kan bestå av mycket gamla lämningar men även av senare tiders hus och anläggningar.

På det lokala planet är det kommunerna som har ansvaret för kulturmiljön. Kommunen har låtit göra flera inventeringar och upprättat ett kulturmiljöprogram för att skapa överblick och föreslå åtgärder till skydd för olika värdefulla kulturmiljöer.

Kulturmiljöprogram

I kulturmiljöprogrammet kan du läsa om flera värdefulla miljöer och objekt i Marks kommun. Målet med programmet är bland annat att öka kunskapen om kulturmiljön och skapa förståelse för de värden som finns i denna. Programmet ska också redovisa områden av särskilt intresse för kulturminnesvården och karaktäristiska och värdefulla drag i hela kulturmiljön.

Kulturmiljöprogrammet ska kunna användas som kunskaps- och bedömningsunderlag samt handlingsprogram för både kommuner, länsstyrelser och dig som enskild person.

Ytterligare ett mål med kulturmiljöprogrammet är att redovisa resurser och åtgärder för att kulturmiljön skall vara fortsatt värdefull. Programmet ska göra kulturmiljön mer tillgänglig och markägare ska bli informerade, förhoppningen är att det ska leda till ett ökat intresse för att delta i kulturminnesvårdsarbetet.

Till kulturmiljöprogrammet hör ett särskilt åtgärdsprogram med namnet ”Bevara oss väl.” Åtgärdsprogrammet skrevs för att bidra med en analys av åtgärder och prioriteringar. De nämnder som arbetar med att förverkliga kulturmiljöprogrammet och utvärderar mål och medel för att genomföra ett sådant arbete har åtgärdsprogrammet som stöd. 

Åtgärdsprogrammet koncentrerar sig på 23 utvalda områden i olika delar av kommunen.

Publicerad av: Marks kommun