Sidans innehåll

Att ta del av beslut och hur du överklagar

Olika metoder används för att delge ett beslut. Om du anser att ett fattat beslut om bygglov, förhandsbesked eller tillsyn är felaktigt kan du överklaga.

Delgivning av beslut

Delgivning av beslut innebär att information om ett beslut lämnas till en person. Syftet med delgivning är att säkerställa att en person eller företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går emot parten.

Du som sökande, tillsynsanmälare eller som på annat sätt är berörd av beslutet kan överklaga. Beslutet måste överklagas innan det vunnit laga kraft.

Du har alltid tre veckor på dig att överklaga beslutet, men hur lång tid du har på dig att ta del av beslutet beror på hur du har delgetts.

Du som är sökande, fastighetsägare, tillsynsanmälare, eller granne som skickat in synpunkter till oss inför beslutet, kan delges med vanlig eller förenklad delgivning. Om du har delgivits beslutet med vanlig delgivning har du tre veckor på dig att överklaga från den dag du hämtade ut beslutet som skickats till dig med rekommenderat brev. Delgavs du beslutet med förenklad delgivning har du fem veckor på dig att ta del av och överklaga beslutet, från den dag beslutet skickades till dig.

Som granne eller på annat sätt berörd delges du beslutet via Post- och Inrikes Tidningar. När beslutet publicerats i Post och Inrikes Tidning har du fyra veckor på dig att ta del av och överklaga beslutet.

Så får andra reda på beslutet

Om ditt ärende gäller lov eller förhandsbesked

Ett beslut om lov och förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är känd sakägare som har lämnat invändningar till byggenheten innan beslutet är taget och invändningarna inte blivit tillgodosedda blir du delgiven beslutet enligt rutinen för delgivning som beskrivs ovan.

Om det som ska byggas ligger utanför detaljplanerat område, eller avviker från gällande detaljplan, blir den som är sakägare oftast kontaktad innan beslut i ett så kallat grannehörande. Du har då möjlighet att komma med synpunkter.

Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen

Hur överklagar jag?

Överklaganden i alla ärendetyper ställs skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, men skickas eller lämnas in till bygg- och miljönämnden. Vi på bygg- och miljönämnden tar ett beslut om överklagandet kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen för prövning.

I skrivelsen när du överklagar ska du:

  • Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer
  • redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är fel samt varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du begär
  • sända med de handlingar som du anser har betydelse
  • underteckna skrivelsen, uppge namn, postadress och telefonnummer
  • Uppge personnummer

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i så fall med en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga ett beslut som bygg- och miljönämnden tagit (oavsett rättsinstans).

Rättsinstanser (instansordning)

  • Första rättsinstans för beslut är länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
  • Till tredje rättsinstans, Mark- och miljööverdomstolen, krävs prövningstillstånd.
  • Sista instans är Högsta domstolen.

Vad innebär laga kraft?

Laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Vilken tidpunkt ett beslut vinner laga kraft beror på hur och till vilka beslutet delgetts och om beslutet har överklagats.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bmn@mark.se

Förvaltningschef: Malin Bexell

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen