Sidans innehåll

Översiktsplan

Tillsammans formar vi framtidens kommun. Genom översiktlig planering skapar vi gemensamma visioner för vårt samhälle, med er input som grund. Plan- och byggnadslagen (PBL) vägleder oss i att planera för en transparent, attraktiv och hållbar utveckling.

Översiktsplanen

Översiktsplanen är en vägledning för hur mark och vatten används i kommunen. Den visar vad som är viktigt för alla och hur miljön påverkas. Den hjälper kommunen att bestämma hur man ska ta hand om saker som är viktiga för hela landet.

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som beskriver inriktningen för bebyggelseutvecklingen och kommunens mark- och vattenanvändning. planen ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och enskilda. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men skall vara vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut.

Antagen översiktsplan:

Översiktsplan del 1 - Strategier och avvägningar Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan del 2 - Kartor och bestämmelser Pdf, 655.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan del 3 - Underlag Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan - Bestämmelser enligt lagar Pdf, 624.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan - Regler enligt ställningstagande Pdf, 442.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen - Granskningsyttrande Pdf, 217.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag till översiktsplanen:

Vardagslivskartläggning Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Ibland kan vissa områden inom en kommun kräva en ökad detaljeringsnivå och en redovisning av ställningstagandena i en större skala, vilket resulterar i en fördjupning av översiktsplanen. Exempel på områden där det kan vara lämpligt att göra fördjupningar är kommunens olika tätorter. Fördjupningar kan också behövas för mark- och vattenområden med särskilda förutsättningar för en viss verksamhet eller områden med stark konkurrens mellan olika intressen. För en fördjupning gäller samma krav på innehåll och förfarande som för den kommunomfattande översiktsplanen. Planen är inte juridiskt bindande, vilket innebär att den inte kan ses som en definitiv framtid, utan som vägledning. Förslagen i denna plan kräver vidare utredning och handläggning enligt plan- och bygglagen.

Antagna fördjupningar av översiktsplanen

Björketorp

Planhandling Björketorp Pdf, 23.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kinna, Skene och Örby

Planhandling Kinna, Skene och Örby Pdf, 10.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Bostäder Kinna, Skene och Örby Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Verksamheter Kinna, Skene och Örby Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Grönstruktur Kinna, Skene och Örby Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Klimat Kinna, Skene och Örby Pdf, 713.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Markanvändning Skene, Kinna och Örby Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Regler och rekommendationer Skene, Kinna och Örby Pdf, 1011.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta - Översiktlig stabiliteringskartering Skene, Kinna och Örby Pdf, 376.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Centralorten Kinna

Områdeskarta Kinna centralort Pdf, 115.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Kinna centralort Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Fotskäl

Plankarta Fotskäl Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Fritsla

Planhandling sidan 1-50 Fritsla Pdf, 22.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandling sidan 51-97 Fritsla Pdf, 22.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandling sidan 98-152 Fritsla Pdf, 21.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor Fritsla Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Markanvändningskarta Fritsla Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Horred

Planhandling Horred Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Markanvändningskarta Horred Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hyssna

Planhandling del 1 Hyssna Pdf, 22.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planhandling del 2 Hyssna Pdf, 17.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Nulägesbeskrivning Hyssna Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sätila

Planhandling Sätila Pdf, 21.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Markanvändningskarta Sätila Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Torestorp

Planhandling Torestorps samhälle Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Öxabäck

Planhandling Öxabäcks samhälle Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP)

För planering av specifika förutsättningar eller verksamheter kan översiktsplanen kompletteras med en tematiserad översiktsplan. Den tematiserade översiktsplanen behandlar endast den specifika frågan samt vilka konsekvenser den får på gällande översiktsplan. Med hjälp av tematiserade översiktsplaner kan det vara lämpligt att titta på exempelvis vindkraft, grönstrukturplan med mera.

Lis - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplaneprocessen

En översiktsplan bygger på ett brett kunskapsunderlag och det är viktigt med breda arbets- och referensgrupper. En öppen process och kontinuerlig dialog mellan kommunens invånare, förtroendevalda och tjänstemän, samt berörda myndigheter ger en välförankrad översiktsplan. Översiktsplaneprocessen består av flera steg, från att initiera till att anta en färdig plan. Arbetet slutar inte där utan går in i genomförandeskedet sedan vidare till att följa upp och utvärdera, innan processen börjar om igen.

Kontakta samhällsutvecklingsenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sue@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen