Sidans innehåll

Detaljplaner

En detaljplan är vägledande för hur marken får användas. Den säger vad som får byggas eller göras på ett visst område och ger tydliga regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet inom detta område.

Formande av framtiden och bevarandet av samhällen

En detaljplan är kommunens idé för hur ett område ska förändras eller bevaras. Den sätter regler för hur din mark får användas, från bostäder till industrier eller natur. Planen innehåller en karta med användningsbestämmelser, en illustration av områdets föreslagna utformning, en beskrivning av områdets förutsättningar, samt information om när och hur planen ska genomföras.

Detaljplanen anger ansvarig för offentliga områden, som gator och parker. Huvudmannen för dessa områden ansvarar för byggande och underhåll. Om kommunen är huvudman, måste den utveckla dessa områden i linje med planen.

Vid detaljplanering beaktas både allmänna och privata intressen. Planen skickas till berörda och ställs ut för allmänheten för synpunkter. Den har juridiska konsekvenser. Till exempel har fastighetsägarna under planens genomförandetid rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med detaljplanen, en så kallad byggrätt.

Många faktorer avgör om en detaljplan behövs eller inte. Dessa har att göra med både den typ av förändring som ska ske och förhållanden i omgivningen. En detaljplan kan även behöva upprättas för att reglera hur ett område ska bevaras.

Pågående detaljplaner

Här kan du följa arbetet med framtagandet av detaljplaner. i Marks kommuns karta för pågående detaljplaner kan du se vilka planer som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

Ansök om planbesked

Kontakta samhällsutvecklingsenheten för att få veta vad som krävs för just din mark.

Du ansöker om planbesked genom att fylla i och skicka in:

Ansökan om planbesked Pdf, 389.5 kB, öppnas i nytt fönster. till: sue@mark.se

Gällande detaljplaner

Samtliga gällande detaljplaner finns att ta del av på samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun.

I Marks kommuns karta för gällande detaljplaner kan du också hitta gällande planer för samtliga detaljplanerade delar av kommunen.

I kartan kan du söka fram gällande detaljplaner för de delar av kommunen som är planlagda. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en tillhörande planbeskrivning som förklarar hur planen ska tolkas. Båda dessa handlingar kan hittas via kartan.

Äldre stadsplaner och byggnadsplaner gäller idag som detaljplaner.

Kommunen reserverar sig för eventuella felaktigheter - slutgiltig bygglovstolkning görs alltid av kommunens bygglovshandläggare.

Här kan du läsa mer om hur du läser en detaljplanekarta:

Hur du läser och förstår en detaljplanekarta Pdf, 490 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram

Kommunen får ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt program. Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det ska göras.

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. Kommunens bedömning av om det ska göras ett program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.

Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programsamrådet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar.

Nedan listas våra godkända planprogram:

Planprogram Almered Pdf, 649.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Barrsjön Pdf, 378.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Ginkagården Pdf, 784.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Hanatorp Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Hede Pdf, 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Hyssna Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Kinnasten Pdf, 659.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Sätila Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Skogshöjd Pdf, 704.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Sätila camping Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram Ubbhult Pdf, 16.8 MB, öppnas i nytt fönster.

I Marks kommuns karta för planprogram kan du se våra planprogram.

Kontakta samhällsutvecklingsenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sue@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen