Sidans innehåll

Nytt eget avlopp

Innan du börjar bygga en ny toalett med ansluten avloppsanläggning måste du ha fått klartecken från bygg- och miljönämnden. Om du ska fixa avloppet för bad-, disk- eller tvättvatten eller ändra en befintlig toalettanläggning krävs istället att du anmäler detta till miljönämnden. Genom att följa dessa regler säkerställer du att allt görs enligt bestämmelserna och bidrar till en hållbar hantering av avloppsvatten.

Tillstånd och anmälan

Börja inte anlägga en avloppsanläggning utan tillstånd och förändra inte ditt avlopp utan anmälan. Att anlägga ett nytt avlopp utan tillstånd eller anmälan är förenat med en miljösanktionsavgift på upp till 5 000 kr. Om bygg- och miljönämnden sedan bedömer att platsen där du anlagt avloppet är olämplig riskerar du förbud att använda anläggningen.

Ansökan/anmälan gör du via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längst ned på denna sidan. Om du saknar möjlighet att ansöka via e-tjänst är du välkomna att kontakta oss så ordnar vi en blankett åt dig (0320-21 70 00, miljoenheten@mark.se).

Innan du ansöker

Ta reda på om det för din fastighet gäller normal eller hög skyddsnivå (hög skyddsnivå gäller till exempel inom strandskydd eller inom vattenskyddsområden). Kontakta oss på miljöenheten så kan vi ge information om vad som gäller för din fastighet.

Vad ska ansökan och anmälan innehålla?

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att din ansökan/anmälan är komplett. Observera att det är du som sökande som ansvarar för att ta fram och bifoga de dokument och handlingar som krävs.

Handlingar att skicka med i ansökan:

 • Kartor (situationsplan) i skala 1:500 och 1:2000. Situationsplanen ska ange fastighetsgränser, byggnader på fastigheten, avloppsanläggningens placering och avstånd till vattentäkter, energibrunn, ytvatten och lämplig uppställningsplats för slamfordon. På kartan 1:2000 markeras alla dricksvattentäkter inom ett avstånd av 200 meter från planerad avloppsanläggning.
 • Om anläggningen ska placeras på annans mark bör ett skriftligt yttrande från markägaren bifogas. Servitut rekommenderas, mer information om servitut finns hos Lantmäteriet.
 • Om någon annan, exempelvis en gräventreprenör, företräder dig som sökande och sköter kontakten med miljöenheten krävs att en fullmakt bifogas ansökan.

Fullmakt avloppsansökan Pdf, 722.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Provgrop och platsbesök

Om du planerar att anlägga en markbaserad anläggning, exempelvis infiltration, behöver du ta reda på om markförhållandena är lämpliga för detta. Markundersökning i form av en provgrop krävs för att säkerställa att marken har god genomsläpplighet, tillräckligt mäktiga jordlager och tillräckligt avstånd till grundvatten. Provgropen ska vara minst två meter djup om det är möjligt. Om du tänker anlägga en infiltration är det bra att gräva en djupare provgrop för att kontrollera att inga täta skikt förekommer. Efter att du skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig för en provgropsinspektion. Vid inspektionen kontrolleras grundvattnets nivå, närhet till berg samt markmaterialet.

Planerar du att anlägga ett minireningsverk krävs som regel ingen provgrop men vi kommer ändå ut på ett platsbesök i samband med prövningsärendet.

Avgifter för prövning av ansökan/anmälan

Vid prövning av avloppsansökan eller avloppsanmälan tas en fast schablonavgift ut, i enlighet med Marks kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Läs mer om avgiften här Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

I avgiften ingår förutom handläggningen av ansökan även administration, arkivering, restid, platsbesök, grannyttranden, telefon- och mailkontakter samt uppföljning och bekräftelse av kontrollrapport.

En ansökan om enskild avloppsanläggning kan avslås om anläggningen inte bedöms uppfylla kraven på platsen. Om begärda kompletteringar inte inkommer i tid kan miljönämnden besluta att avvisa din ansökan. Vid ett beslut om avslag eller avvisning tar vi ut en halv prövningsavgift. Om du återtar din ansökan tas också beslut om halv prövningsavgift. Alla beslut kan överklagas.

Skyddsavstånd och skyddsnivåer

För att undvika förorening av vatten och miljöproblem är det viktigt att ha tillräckliga avstånd mellan avloppsanläggningar och vattentäkter. Skyddsnivån avgörs av bygg- och miljönämnden och varierar i Marks kommun. Högre krav på rening gäller vid hög skyddsnivå. Exakta avstånd och reningstekniker specificeras för att säkerställa reningskraven. Att följa dessa riktlinjer och kontakta miljöenheten för individuella krav är avgörande för att minimera riskerna och skydda vattnet och miljön.

Det finns alltid en risk att avloppsanläggningar kan läcka eller gå sönder och därigenom förorena grundvatten, ytvatten eller orsaka andra olägenheter. Därför är det viktigt att följa rekommendationer för att minimera dessa risker.

En avloppsanläggning bör placeras nedströms, det vill säga lägre ner i terrängen än, vattentäkten. De exakta skyddsavstånden varierar beroende på markens genomsläpplighet och lutning. Här är några generella riktlinjer:

 • Skyddsnivå - Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för små avloppsanläggningar bör miljönämnden bedöma om det finns en normal- eller hög skyddsnivå för fastigheten. I Marks kommun är det vanligt med en normal skyddsnivå, med undantag för vissa områden som Lygnerns tillrinningsområde, vattenskyddsområden, strandskyddsområden och fastigheter nära vattendrag, där en hög skyddsnivå gäller.
 • Rening - Kraven för rening varierar beroende på skyddsnivå. Vid normal skyddsnivå gäller 70% rening av fosfor och 90% rening av BOD7. Vid hög skyddsnivå krävs 90% rening av fosfor, 90% rening av BOD7 och 50% rening av kväve.
 • Reningstekniker - För att uppfylla kraven vid hög skyddsnivå kan olika reningstekniker användas, som urinsortering med markbädd, minireningsverk, infiltration/markbädd med kemfällning av fosfor, markbädd med fosforfälla, mulltoa eller andra torra toalettlösningar.

Skyddsavstånd och placering

För att undvika föroreningar och säkerställa korrekt funktion bör följande avstånd följas:

 • Minst 1 meters avstånd mellan spridningsledning och högsta grundvattenyta
 • Mins 1 meters avstånd mellan spridningsledning och berg
 • Minst 50 meter mellan dricksvattentäkt och utsläppspunkt för avloppsanläggning (om vattentäkten ligger upppströms)
 • Minst 30 meter mellan utsläppspunkt för avloppsanläggning och sjö eller vattendrag
 • Minst 30 meter mellan avloppsanläggning och energibrunn
 • Minst 4 meter till fastighetsgräns
 • Minst 10 meter mellan slamavskiljare/minireningsverk och bostadshus
 • Minst 5 meter till väg eller stig
 • Avstånd till uppställningsplats för slamfordon bör vara max 20 meter, i vissa fall 10 meter

För mer information och för att få reda på vilka specifika krav som gäller för din fastighet, kontaktakta miljöenheten.

Exempel på områden inom Marks kommun där hög skyddsnivå för miljöskydd gäller

 • Lygnerns tillrinningsområde
 • Alla vattenskyddsområden
 • Fastigheter inom strandskyddsområde
 • Fastigheter nära vattendrag

För att ett avlopp ska få anläggas inom ett område med hög skyddsnivå krävs högre krav på reningsgrad.

Här kan du läsa mer om avloppsrening

Start - Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

E-tjänst och blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till miljöenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta avloppsteamet

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00–12.00

Telefon: 0320-21 80 80

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen