Sidans innehåll

Eget avlopp

Eget avlopp eller enskilt avlopp som det även kan kallas. Har man när ens avlopp inte är kopplat på det kommunala avloppet. Innan ett enskilt avlopp byggs eller förändras krävs det ett tillstånd.

Ett eget avlopp omfattar flera olika typer av avloppsanläggningar. Eget avlopp har man där det inte finns något kommunalt avlopp att ansluta till. För att få anlägga en egen avloppsanordning måste du ha ett tillstånd från miljöenheten. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp utan ett skriftligt besked från miljöenheten.

Du är ansvarig för din anordning

Som ägare av en fastighet är det alltid ditt ansvar att se till att avloppsanläggningen är rätt byggd, fungerar ordentligt och inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Det är mycket viktigt att regelbundet tömma slam från avloppsanläggningen. Det bör göras minst en gång om året enligt tillverkarens rekommendationer. Om du sköter din avloppsanläggning väl kommer den att fungera i många år och du hjälper samtidigt miljön.

Slam och latrin

Backspolning från vattenreningsfilter

Vatten som används för att backspola ett vattenfilter ska aldrig hällas i avloppet. Det räknas som dagvatten och bör behandlas som sådant. Om du låter detta vatten rinna ut i marken, ökar risken för att järn och mangan täpper till markens porer i infiltrations- eller markbädden. Dessutom kan backspolat vatten påverka funktionen av ett minireningsverk negativt genom att störa reningsprocessen.

Bubbelbadkar och andra stora badkar

Om du planerar att installera ett bubbelbadkar eller jacuzzi och leda avloppsvattnet till din befintliga avloppsanläggning måste du anmäla detta till miljönämnden. Bubbelbadkar och jacuzzis innehåller vanligtvis mycket mer vatten än ett vanligt badkar. När du tömmer ett sådant badkar riskerar slamavskiljaren att överbelastas, och det kan resultera i att en del slam släpps ut i det renade vattnet. Detta kan leda till igensättning av reningsbädden och förkorta livslängden på din avloppsanläggning. Ett sätt att motverka detta är att antingen installera en större slamavskiljare eller att begränsa hastigheten för vattnet som rinner ut från badkaret, så att vattnet har mer tid att rinna ut.

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen. Detta kan i så fall leda till överbelastning.

Golvbrunn i garage

Miljöenheten bedömer att det i vanliga fall varken behövs eller är lämpligt med en golvbrunn i ett
normalt villagarage. Anledningen är risken för utsläpp av olja och andra vätskor till vattendrag och
grundvatten.
Smältvatten utgör vanligtvis en väldigt liten mängd vatten. Smältvatten kan avdunsta eller ledas till en golvränna med ett slutet uppsamlingskärl. Eventuella grus och oljerester får sedan tömmas vid behov och lämnas in som farligt avfall. Ingen anmälan eller tillstånd krävs för att installera en
golvränna.
Fordon bör i första hand tvättas hos fordonstvättar som har korrekt utrustning för att hantera det
förorenade vattnet som uppstår vid tvätten.
Om man ändå önskar en golvbrunn får man ansöka om detta via en blankett hos miljöenheten.
I ansökan ska sökanden bland annat motivera varför golvbrunn behövs och hur vattnet ska renas. En situationsplan med anläggningens placering och alla vattentäkter/ytvatten inom 200m ska bifogas ansökan.
Vattnet från golvbrunnen får inte anslutas till fastighetens befintliga avloppsanläggning. En avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt Marks kommuns taxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken.

Ansökan om golvbrunn i garage Pdf, 239.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Miljöenheten granskar regelbundet äldre avloppsanläggningar som är över 10 år gamla eller där det inte finns tillräckligt med information om anläggningen i bygg- och miljönämndens register. Denna granskning sker område för område och de hushåll som berörs kommer att få information i förväg innan granskningen genomförs.

Varför ska ditt avlopp kontrolleras?

Syftet med tillsynen är att försäkra oss om att avloppsanläggningen fungerar som det ska när det kommer till rening. Avloppsvatten innehåller föroreningar som smittämnen, närsalter och ämnen som använder upp syre. Dessa ämnen kan ha negativ påverkan på både människors hälsa och vår miljö. Smittsamma bakterier i avloppsvatten kan leda till magproblem och spridning av sjukdomar. Närsalter som fosfor och kväve, tillsammans med ämnen som konsumerar syre kan orsaka övergödning och snabbväxande alger i sjöar och vattendrag. Därför kollar miljöenheten noggrant att avloppsanläggningarna i kommunen fungerar bra och följer alla lagar och regler.

Detta kontrolleras vid tillsynen

Vid inspektionen kontrolleras alla yttre delar av avloppsanläggningen. För avloppsanläggningar som rengör avloppsvatten i marken, som slamavskiljare, t-rör vid utloppet, fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, luftningsrör och om utsläppspunkten är ovan marken, så kollar vi hur dessa fungerar. Vi bedömer hur väl anläggningen renar vattnet och om det finns några risker med utsläppet.

Inför tillsynen

Brunnslock, luftningsrör och alla andra delar på din avloppsanläggning ska vara tydligt markerade och lättåtkomliga för inspektion. Provöppna alla lock innan inspektionen.

Om du vill närvara vid tillsynen, kontakta då miljöenheten så återkommer vi till dig för att boka en tid.

Om du tror att din avloppsanläggning inte kommer att godkännas, till exempel om det bara finns en stenkista efter slamavskiljaren, har du som fastighetsägare möjlighet att skicka in information om din avloppsanläggning till miljöenheten. Du kan använda blanketten avloppstillsyn, utdömande av eget avlopp, som du får med i informationsbrevet. I så fall behöver vi inte genomföra en fysisk inspektion på plats, utan miljöenheten kommer att fatta beslut på den information som du lämnar om din avloppsanläggning.

Du kommer att få möjlighet till att uttrycka dina åsikter innan ett formellt beslut om ett avloppsförbud tas. Normalt har du sedan två år på dig att åtgärda din avloppsanläggning innan förbudet träder i kraft. I fall med direktutsläpp till vattendrag eller andra allvarliga brister kan tiden för utsläppsförbudet vara kortare.

Inspektionsrapport

Efter inspektionen kommer du att få en rapport. Om det finns mindre problem enligt rapporten kan fastighetsägaren åtgärda dom. Oftast räcker det med att skicka in bilder av de åtgärder som vidtagits till miljöenheten. I vissa fall kan det dock krävas ett andra besök för att kontrollera ändringarna. Om det behövs ett återbesök kommer det att medföra en extra avgift.

Avgift

För tillsyn av enskilda avloppsanläggningar tas en fast tillsynsavgift ut. Du hittar information om avgifter på sidan om:

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område

Efter att vi har granskat din avloppsanläggning kommer du att få en faktura för tillsynsavgiften. Denna avgift täcker olika kostnader, inklusive att kontrollera äldre beslut och anteckningar, förbereda och planera fältinspektioner, körtid, rapportskrivning, registerföring, expediering och uppföljning.

Om din avloppsanläggning inte uppfyller de lagstadgade kraven kommer miljöenheten att fatta beslut om att förbjuda utsläpp från anläggningen. För att hantera detta beslut tas också en fast avgift ut. Denna avgift täcker kostnader för att skriva kommunikation och beslut, registerföring, expediering och uppföljning av beslut. Detta innebär att du kommer få två fakturor i tillsynsärendet, en för inspektion och en för beslut.

E-tjänster

Kontakta avloppsteamet

Telefontid

Måndag, onsdag och fredag 10.00–12.00

Telefon: 0320-21 80 80

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen