Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eller utveckla ett företag behöver du känna till vilka regler som finns och vilka tillstånd du behöver söka. Vi hjälper dig att navigera rätt.

 • Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vad du behöver tänka igenom.

 • Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vad du behöver tänka igenom.

 • Om du vill sälja eller servera folköl din verksamhet måste du anmäla det till kommunen.

 • Vill du starta eller driver du redan en livsmedelsverksamhet behöver du känna till vilka lagar och regler som gäller.

 • Vissa lokaler är föremål för anmälningsplikt och måste rapportera sin verksamhet till kommunen i förväg innan de påbörjar verksamheten.

 • Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

 • Skolverksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken är bland annat förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

 • Köldmedium är den substans som i kyl- och värmepumpar används för att flytta en varm källa till en kall och tvärtom.

 • Cisterner är behållare som används för att förvara stora mängder vätskor, som kemikalier eller brandfarliga vätskor.

 • PCB

  Äger du fastigheter? Mellan 1956 och 1973 byggda eller renoverade fastigheter kan innehålla miljöfarliga ämnen som polyklorerade bifenyler (PCB). Utforska kraven, nödvändiga undersökningar och vikten av sanering för att säkra både miljön och hälsan.

 • För att sätta upp, flytta eller göra betydande förändringar på en skylt inom ett område som regleras av detaljplan, måste du få bygglov.

 • Bygg- och miljönämnden övervakar jordbruk med över 30 djurenheter i Marks kommun.

 • Obligatorisk ventilationskontroll för bättre inomhusmiljö. En nödvändig åtgärd enligt plan- och bygglagen för att säkerställa effektiv ventilation och hälsosamma boendeförhållanden.

 • Avfall från företag kan du lämna till valfri aktör eller på återvinningscentralen Skene skog mot en avgift. Alla yrkesverksamheter som genererar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall måste rapportera till avfallsregistret.

 • Fett i avloppsledningar orsakar betydande skador i fastighetens avloppsrör, det kommunala ledningsnätet, pumpstationer och i våra reningsverk.

 • I Marks kommun finns tre torg som är tillgängliga för torghandel: Mor Kerstins torg i Kinna, Parktorget i Skene och Fritsla torg – samtliga öppna för torghandel. Är du intresserad av att anordna något på andra offentliga platser eller utanför tider för torghandel, behöver du ha polistillstånd.

 • Återströmning betyder att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor strömmar tillbaka från din fastighet till kommunens vattenledningsnät. Du som fastighetsägare är ansvarig för att det inte händer.

 • När vi använder kemiska bekämpningsmedel utsätts både människor och miljö för risker. Därför finns det regler för hur de får användas. En skriftlig anmälan eller tillstånd kan behöva sökas hos Bygg- och miljönämnden. Den som använder bekämpningsmedel ansvarar för att det inte skadar dig, andra människor, djur eller miljön. Tänk även på att förvara medlen säkert och använd den skyddsutrustning som krävs.