Tillsyn förskola, skola och fritidsverksamhet

Skolverksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken är bland annat förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Verksamhetsansvarig

Som verksamhetsansvarig är det av yttersta vikt att säkerställa att lagstiftningen och myndighetens krav efterlevs genom en noggrann egenkontroll. Olika problem, såsom bullerstörningar, ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker, kan potentiellt leda till framtida hälsoproblem för dem som vistas i eller runt verksamheten. Dessa problem kan ofta vara direkt kopplade till otillräckliga lokaler eller bristande egenkontroll.

Strukturerad egenkontroll

För att hantera dessa utmaningar och säkerställa en sund arbetsmiljö är det fördelaktigt att implementera en strukturerad egenkontroll. En egenkontrollpärm fungerar som ett centralt arkiv för all dokumentation relaterad till verksamhetens säkerhet och hälsa. Den möjliggör en systematisk organisation av informationen samtidigt som den underlättar för snabb åtkomst och uppdateringar.

Egenkontrollpärmen bör innehålla detaljerad information om åtgärder som vidtagits för att förebygga och hantera olika risker, inklusive åtgärder för bullerminimering, ventilationsoptimering och fuktreglering. Dessutom bör den innehålla dokumentation om åtgärder som vidtagits för att minimera allergirisker och andra hälsoaspekter.

Genom att systematiskt organisera och dokumentera dessa åtgärder får verksamhetsansvariga en bättre överblick över förebyggande åtgärder och kan därmed minimera risken för framtida hälsoproblem. Egenkontrollpärmen blir således ett oumbärligt verktyg för att säkerställa att verksamheten uppfyller gällande lagar och regler samtidigt som den främjar en sund och säker arbetsmiljö

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen