Sidans innehåll

Cisterner

Cisterner är behållare som används för att förvara stora mängder vätskor, som kemikalier eller brandfarliga vätskor. Du kan hitta dom på platser som bensinstationer, företag, lantbruk och även i bostäder där man använder olja som bränsle.

Läckage

Om det uppstår en läcka från en cistern eller någon koppling till den, kan det skapa allvarliga risker och leda till utsläpp i marken och vattnet runt omkring. Inland kan små läckage vara svåra att upptäcka, särskilt om de inträffar under marken eller från rör som är gömda i betonggolv.

Särskilt när det handlar om olja behöver inte stora mängder läcka ut för att skapa stora problem. Till exempel, bara en enda liter olja kan förorena en miljon liter dricksvatten. Det visar hur viktigt det är att vara försiktig och ha ordentliga skyddsåtgärder för att förhindra sådana läckage.

Det är du som ägare som är ansvarig för att anmäla läckan till kommunen så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du också kontakta räddningstjänsten.

Installation ny cistern

Om du planerar att installera en ny cistern på en plats som inte är inom ett område som skyddar dricksvattnet och den ska innehålla mär än 1 000 liter brandfarlig vätska, måste du skicka skriftlig information till miljönämnden minst fyra veckor innan installationen.

Skrotning av cistern

En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Information om hur cisternen kommer att tas om hand skall lämnas in till miljöenheten om den innehållit brandfarlig vätska som eldningsolja eller spillolja. För detta fyller du i och skickar inBlanketten skrotning av cistern Pdf, 374.7 kB.

Vattenskyddsområde

Inom områden som skyddar vårt vatten finns det speciella regler för att förhindra förorening av vattentillförseln. Lokala regler kan vara strängare och du kan hitta detaljerna i skyddsföreskrifterna för det specifika området. Generellt sett måste hantering av skadliga ämnen, som petroleumprodukter, göras med extra försiktighet nära vattentillförseln, och tillstånd kan krävas enligt lokala regler.

Ansökan om tillstånd för hantering av petroleumprodukter Pdf, 159.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Enligt nationella regler (NFS 2017:5) är det från och med 2022 förbjudet att inom de inre delarna av vattenskyddsområden hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska utan ett extra skyddslager. Det finns även specifika regler för rördragning och inspektionskrav inom dessa områden.

Regelverket kan vara komplicerat att förstå, så kontakta gärna miljöenheten för att få klarhet i vilka regler som gäller för din cistern.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen