Sidans innehåll

Tobaksförsäljning

För att sälja tobak krävs tillstånd. Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vilka bestämmelser som gäller.

Villkor för försäljningstillstånd

Du som vill sälja tobak behöver ansöka om försäljningstillstånd hos kommunen i enlighet med Lagen om tobak och liknande produkter (lag om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Tillstånd krävs även för försäljning av tobak från automater.

Försäljningstillstånd behövs för såväl försäljning till konsumenter (detaljhandel) som försäljning till detaljhandeln (partihandel). Avseende detaljhandel söker du tillståndet hos den kommun där försäljningsstället är beläget. Beträffande partihandel söker du tillståndet hos den kommun där bolaget har sitt säte.

För att få försäljningstillstånd krävs att du som är ägare eller företrädare för bolaget bedöms ekonomiskt och personligt lämplig. Det innebär att du sköter din ekonomi och att du inte har begått brott. För att du ska få tillstånd krävs dessutom att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett. I följande länk kan du läsa mer om egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror: Anvisning egenkontrollprogram tobak Pdf, 178.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om hur ansökningsprocessen går till och vilka handlingar som behöver skickas med för att din ansökan ska anses vara komplett finner du längre ned på sidan under avsnitten ”Processen för att ansöka om försäljningstillstånd för tobak” samt ”Handlingar du behöver skicka med vid ansökan om försäljningstillstånd för tobak”. Snabblänkar finns i menyn till höger.

Med tobak avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Processen för att ansöka om försäljningstillstånd för tobak

Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vad du behöver tänka igenom. Ju bättre du förbereder din ansökan, desto snabbare får du ett beslut.

Några saker som är bra att tänka på:

 • Samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta. Mer information om vad du behöver skicka med vid ansökan hittar du längre ned på sidan under avsnittet "Handlingar som ska skickas med vid ansökan om försäljningstillstånd för tobak". Snabblänk finner du i menyn till höger.
 • Planera noga hur du ska finansiera din verksamhet
 • Planera noga hur du ska utöva egenkontroll över din verksamhet

Du ansöker om försäljningstillstånd för tobak via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ”E-tjänster för försäljningstillstånd för tobak”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten (miljoenheten@mark.se).

Komplett ansökan underlättar

Det är viktigt att du skickar med alla dokument som krävs. Annars tar utredningen och beslutet längre tid. Läs därför anvisningarna noga och fyll i ansökan på bästa sätt.

 • När du har skickat in din ansökan registreras den. Därefter tilldelas du en handläggare.
 • Handläggaren är den person på miljöenheten som har hand om ditt ärende.
 • Du kommer få en bekräftelse på att ditt ärende har registrerats samt ett ärendenummer

För att ansöka om m försäljningstillstånd för tobak behöver du betala en avgift. En faktura kommer skickas till adressaten du angett som fakturamottagare i ansökan. Läs mer på sidan Avgifter för alkohol och tobak. Öppnas i nytt fönster.

Nästa steg är att handläggaren granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan inte är komplett, alltså om någon uppgift eller handling saknas, får du ett meddelande från handläggaren via e-tjänstportalen där han eller hon ber dig att skicka in det som fattas. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor.

Vi gör en lämplighetsprövning

I lagen om tobak och liknande produkter ställs många och tydliga krav på dig som söker försäljningstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att sälja tobak. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du i vid mening är en skötsam person.

Förvaltningen gör en prövning av personlig lämplighet av den eller de personer som har betydande inflytande i verksamheten. Dessa är till exempel firmatecknare, delägare, ledamöter och aktieägare.

Innan ett beslut om försäljningstillstånd tas ska flera andra myndigheter göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar den på remiss till:

 • Polisen
 • Skatteverket
 • Tullverket

Remissvaren från andra myndigheter kan ibland försvåra möjligheten till att få ett försäljningstillstånd. Det kan handla om tidigare skatteskulder eller begångna brott.

Handläggaren sammanställer dina insända dokument, remissvaren från de andra myndigheterna och vad lagen och riktlinjerna säger.

I nästa steg i processen får du ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett försäljningstillstånd, eller så får du ett avslag, vilket betyder att du inte får tillstånd.

Du har rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till.

Hur snabbt går det?

Du får räkna med att ett försäljningstillstånd för tobak tar cirka 10 veckor från det att din ansökan är komplett. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid och att du försöker fylla i den fullständigt och rätt. Om du måste komplettera din ansökan kan miljöenheten inte fortsätta sin utredning förrän du skickat in de uppgifter och handlingar som saknas.

Handlingar du behöver skicka med vid ansökan om försäljningstillstånd för tobak

Vid ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan följande handlingar behöva skickas med:

Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva försäljningen. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

 • Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av aktieboken.
 • Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även för detta bolag.
 • Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal.
 • Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till förvaltningen.

Obligatorisk bilaga

Du ska kunna visa hur finansieringen av verksamheten har gått till.

 • Vid inköp av ny restaurangrörelse ska handlingar som styrker köpet och finansieringen bifogas, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för köpet.
 • I länken "Förklaring kring finansiering" nedan, hittar du information om hur du redogör för kostnader och finansiering. I länken "Finansieringsplan" nedan kan du ladda ned den blankett som du behöver fylla i och bifoga med din ansökan

Förklaring kring finansiering Pdf, 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 266.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor

När du söker ett tobaksförsäljningstillstånd vill vi veta hur du har försörjt dig de senaste tre (3) åren. Oftast får vi veta din inkomst i remissvar från Skatteverket. Om svaret vi får från Skatteverket visar att du haft en inkomst som man kan leva på, så räcker det oftast för oss.

 • Ibland händer att svaret från Skatteverket visar att du haft en mycket låg inkomst eller ingen alls. Vi ber då att du ska förklara hur du försörjt dig samt att du styrker detta med handlingar.
 • I länken "Försörjning" nedan hittar du information om hur du redogör för hur du har försörjt dig

Försörjning Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du ska bifoga köpeavtalet, arrendeavtalet eller motsvarande för verksamheten som du har köpt eller hyr.

 • Om det finns bilagor till avtalet så ska du alltid lämna in dem tillsammans med avtalet.
 • Avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.

Obligatorisk bilaga

För att få ett tillstånd att sälja tobaksvaror så måste du utöva egenkontroll över din verksamhet. För den egenkontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Programmet ska du lämna in till oss med din ansökan.

Ta del av anvisningen för egenkontrollprogram för att bättre förstå vad egenkontrollprogrammet är för något och hur det ska utformas:

Anvisning för egenkontrollprogram Pdf, 178.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatorisk bilaga

 • Om du hyr i första hand ska du skicka med en kopia av hyreskontraktet.
 • Om du hyr i andra hand ska du skicka med en kopia på grundhyresavtalet, andrahandskontraktet och ett intyg som visar att hyresvärden har godkänt uthyrning i andra hand.
 • Du ska alltid skicka med bilagor till hyreskontraktet om det finns några sådana.
 • Kontraktet ska vara undertecknat.
 • Om det inte är du som hyr lokalen så ska du skicka in ett avtal av vilket det framgår hur du och hyresrättsinnehavaren kommit överens om villkoren för försäljningen.

Obligatorisk bilaga

Du måste uppge alla de adresser där du förvarar din tobak.

 • Om du till exempel förvarar tobak på en annan adress än din butik så ska du uppge även den adressen.
 • Om du ska sälja tobak via internet och förvarar tobak på flera platser så vill vi ha uppgift om samtliga adresser.
 • Om du ska bedriva partihandel så uppger du alla adresser där du förvarar din tobak.

Du ska lämna in avtal som du har med tobaksbolag, partihandlare av tobak eller andra aktörer inom tobaksbranschen. Utifrån avtalen bedömer vi bland annat ifall du kan bedriva din verksamhet självständigt och att inga otillåtna ersättningar utgår.

 • Avtalen kan avse till exempel avtal om varuleveranser, rabatter, andra former av samarbeten eller övriga avtal genom vilka du erhåller någon form av ersättning i utbyte mot någon form av rättighet för motparten.
 • Du ska även lämna in motsvarande avtal som annan part (till exempel en franchisegivare) har med dessa aktörer avseende din verksamhet.
 • Har du inte den här typen av avtal så ska du uppge det skriftligen. Lämnar du inte in begärt underlag så kan det påverka dina möjligheter att beviljas tillstånd. Är du osäker på om du ska lämna in ett avtal så kan du kontakta handläggaren i ditt ärende.

Obligatorisk bilaga om du har den här typen av avtal.

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du ansöker i egenskap av ombud.

Uppdatera, förändra eller avsluta ditt försäljningstillstånd för tobak

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd för tobak ska du lämna in en anmälan till kommunen. Det kan till exempel vara om ägarförhållandena eller styrelsen i bolaget förändras eller om du ändrar ditt egenkontrollprogram eller adressen till ditt varulager. Du kan även behöva komma in med nya eller ändrade avtal som har tecknats med tobaksbolag, partihandlare av tobak eller andra aktörer inom tobaksbranschen. När det är dags att avsluta ditt försäljningstillstånd behöver du anmäla även det.

Anmälning om förändring i ägande kan du göra via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ” E-tjänster för försäljningstillstånd för tobak”.

Du kan även få blanketter av miljöenheten (miljoenheten@mark.se).

I följande avsnitt kan du läsa om vilka handlingar som kan behöva skickas med vid anmälan om ändrade ägarförhållanden.

Handlingar du kan behöva skickas med vid anmälan om ändrade ägarförhållanden:

Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva försäljningen. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

 • Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av aktieboken.
 • Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även för detta bolag.
 • Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal.
 • Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till förvaltningen.

Obligatorisk bilaga

Du ska kunna visa hur finansieringen av verksamheten har gått till.

 • Vid inköp av ny restaurangrörelse ska handlingar som styrker köpet och finansieringen bifogas, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för köpet.
 • I länken "Förklaring kring finansiering" nedan, hittar du information om hur du redogör för kostnader och finansiering. I länken "Finansieringsplan" nedan kan du ladda ned den blankett som du behöver fylla i och bifoga med din ansökan

Förklaring kring finansiering Pdf, 242.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor

Du ska lämna in köpeavtalet för de aktier eller andelar som du har köpt/förvärvat.

 • Om det finns bilagor till avtalet så ska du alltid lämna in dem tillsammans med avtalet.
 • Avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.

Obligatorisk bilaga

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du ansöker i egenskap av ombud.

Tillsyn av tobaksförsäljning

Kommunen har enligt lagen om tobak och liknande produkter skyldighet att genomföra tillsyn på försäljningsställen av tobak. Syftet med tillsynen är att kontrollera så att tillståndshavaren efterlever de krav som ställs i lag om tobak och liknande produkter. Tillsynsarbetet bedrivs främst genom planerad yttre och inre tillsyn.

Vid den yttre tillsynen görs ett besök på försäljningsstället under pågående verksamhet. Vid tillsynsbesöket kontrollerar vi bland annat:

 • Att egenkontrollprogrammet är uppdaterat samt att rutiner i egenkontrollen följs.
 • Att ingen tobak säljs till personer under 18 år eller vid misstänkt langning.
 • Att tobaksvarorna är märkta enligt gällande lagstiftning.
 • Att det finns synliga 18 årsdekaler uppsatta.
 • Kontroll av marknadsföring/reklam

Inre tillsyn är kontroll av tillståndshavaren lever upp till de krav som ställs vid beviljandet av tillståndet och att lagen efterlevs. Några exempel på inre tillsyn är:

 • Granskning av bokföring.
 • Att skatter och avgifter betalas.
 • Att personer med betydande inflytande fortfarande är lämpliga.

Kommunen samverkar ofta med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Avgifter för tillstånd och tillsyn gällande tobaksförsäljning

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar som gäller försäljningstillstånd för tobak. Har du ett befintligt försäljningstillstånd behöver du även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller.:

Avgifter för alkohol och tobak Öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för försäljningstillstånd för tobak

E-tjänster för försäljningstillstånd för tobak är under utveckling och kommer inom kort. Under tiden kan du använda blanketterna nedan:

Ansökan om tobaksförsäljning Pdf, 243.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om förändringar i ägande - försäljningtillstånd för tobak Pdf, 222.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen