Sidans innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Regler för miljöfarlig verksamhet finns i miljöbalken.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter

 • Industrier, mekaniska verkstäder
 • Lantbruk
 • Verkstäder för lackering och andra typer av ytbearbetning
 • Bensinstationer
 • Fordonstvättar
 • Kemtvättar
 • Anläggningar för motorsport och skjutbanor

Du måste skicka in en anmälan till miljöenheten minst 6 veckor innan du påbörjar din verksamhet.

Här kan du läsa mer om anmälspliktiga verksamheter:

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare ska förebygga och motverka skada på omgivningen. Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet.

Tillståndspliktiga verksamheter:

 • Större industrier
 • anläggningar för behandling av avfall
 • avloppsreningsverk

Tillstånd ges av länsstyrelsen eller miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek.

Viktigt att informera miljöenheten vid förändringar:

 • Verksamheten utökas
 • Verksamheten minskas
 • planer på att börja använda nya miljöfarliga kemikalier

Om du inte behöver tillstånd eller anmälan

Vissa verksamheter har liten påverkan på miljön och behöver inte ha tillstånd eller anmälan. Däremot gäller miljöbalkens regler även för dem.

Anmälan miljöfarlig verksamhet Pdf, 413 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. I handläggningen ingår att besöka din verksamhet och att granska de uppgifter du lämnat. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen