Sidans innehåll

Köldmedier

Köldmedium är den substans som i kyl- och värmepumpar används för att flytta en varm källa till en kall och tvärtom. Köldmedium finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. De utgörs ofta av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskikt.

Anmälan och installation av ny utrustning

Installation av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning får bara utföras av ett ackrediterat kylföretag.

I god tid innan installation eller konvertering av en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedier eller mer ska den som är ansvarig för utrustningen informera bygg- och miljönämnden om detta. Observera att miljösanktionsavgift kan dömas ut om ingen anmälan görs.

Befintlig utrustning

Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Läckagekontrollen ska utföras av ett ackrediterat kylföretag.

Intervallen för den obligatoriska läcksökningen bestäms av mängden koldioxidekvivalenter (CO2). Koldioxidekvivalenten räknas fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor) ex 1 kg R404A motsvarar 3,9 ton CO2:

Intervallerna på läcksökning:

  • utrustning som innehåller 5 ton CO2 eller mer ska kontrolleras var 12:e månad
  • utrustning som innehåller 50 ton CO2 eller mer ska kontrolleras var 6:e månad
  • utrustning som innehåller 500 ton CO2 köldmedia eller mer ska kontrolleras var 3:e månad.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett ackrediterat kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort.

På sidan allt om f-gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp att räkna ut CO2 för din utrustning, se länken längst ner på sidan.

Lämna in årlig rapport

Om det i en och samma verksamhet under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2 som omfattas av läckagekontroll ska en årlig rapport lämnas till miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret och information om utrustning som skrotats.

Förbud och undantag

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter år 2000.

CFC undantag: aggregat som innehåller mindre än 900 gram CFC och som var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess fortsatt har varit i bruk på samma plats, får användas.

HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002.

HCFC undantag: aggregat som innehåller 3 kg HCFC eller mindre får användas om aggregatet var i bruk den 1 juni 2002 och fortsatt att vara i bruk sedan dess.

Påfyllnadsförbud: Det är förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP > 2500 (exempelvis R404A). Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens CO2e > 40 ton.

Påfyllnadsförbud undantag: Utrustning avsedd för tilllämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C är undantagna förbudet.

Miljösanktionsavgift

Om rapporten från läckagekontrollen lämnas in för sent, det vill säga efter den 31 mars, är miljönämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Om kontroll av läckage inte utförs enligt gällande regler är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

E-tjänst

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen