Sidans innehåll

Fett från hushåll och verksamheter

Fett i avloppsledningar orsakar betydande skador i fastighetens avloppsrör, det kommunala ledningsnätet, pumpstationer och i våra reningsverk.

Våra kommunala ledningar och dina ledningar i fastigheten är dimensionerade för att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär med måttligt innehåll av fett. När fett hamnar i avloppet kyls det ner och stelnar. Det innebär att fettet fastnar i ledningar och pumpstationer. För att minska problem med stopp i avloppet och dålig lukt ska du aldrig hälla ner fett i avloppet.

Fett från enskilda hushåll

Häll aldrig ner fett i ditt avlopp. Samla istället upp överblivet avsvalnat matfett och häll det bland matavfallet. Innan du diskar stekpannan eller ugnsformen, torka ur den med lite hushållspapper. Hushållspappret sorterar du sedan som matavfall. Större mängder fett från till exempel fritering går av praktiska skäl inte att slänga bland matavfallet. Samla istället upp oljan i en gammal flaska eller en mjölkkartong med skruvkork. Förpackningen kan du sedan slänga bland restavfallet (den brännbara fraktionen) eller lämna på återvinningscentralen Skene skog.

Fett från verksamheter

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel och ger upphov till större fettmängder i avloppsvattnet än vad ett hushåll normalt sett ger upphov till ska du ha en fettavskiljare. Stekfett och frityrolja ska du samla upp och hantera separat. Häll aldrig frityrolja ner i avloppet, även om du har en fettavskiljare installerad. Fettavskiljaren klarar inte av att ta emot enbart fett utan är konstruerad för att skilja av fett som blandats med vatten. Fett kan med fördel återvinnas, vilket enkelt görs genom kontakt med ett fettåtervinningsföretag.

Krav på fettavskiljare för verksamheter

Krav på fettavskiljare gäller alla verksamheter som hanterar livsmedel, fett och olja av vegetabilisk eller animaliskt ursprung. Sådana verksamheter är till exempel café, restaurang, bageri, konditori, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri, gatukök, cateringverksamhet, matsal, mejeri, pizzeria, slakteri och skolkök.

Fettavskiljaren tar bort det fett som följer med avloppsvattnet vid rengöring av flottig disk. Däremot klarar inte fettavskiljare av att ta emot hur höga fettmängder som helst. Därför ska fett från fritöser och liknande aldrig hällas ner i avloppet utan samlas upp separat.

Så fungerar fettavskiljaren

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett har en lägre densitet än vatten. Avloppsvattnet från diskmaskiner och diskhoar leds genom två fack i avskiljaren. I det första sjunker tunga partiklar, till exempel slam, till botten. I det andra flyter fettet, som är lättare än vatten, upp till ytan. På så vis avskiljs både slam och fett från avloppsvattnet. Det renade
vattnet leds vidare ut till ledningsnätet. Fettavskiljaren måste tömmas innan den blivit full, för att funktionen inte ska gå förlorad och fettet som flyter på ytan rinner ut i utloppet.

Tömning och underhåll

Tömning och besiktning av fettavskiljaren ska göras regelbundet men som minst en gång per år eller så ofta som det krävs för att fettavskiljaren ska fungera. Väntar du för länge med att tömma fettavskiljaren upphör anläggningens funktion, då rinner fettet tillsammans med avloppsvattnet rakt igenom fettavskiljaren. Tömning ska ske regelbundet och ska göras innan fettavskiljaren blivit helt fylld.

Fastighetsägaren ansvarar för installation

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en fettavskiljare installerad i alla lokaler där det bedrivs en verksamhet som ger upphov till att stora mängder fett.

Fett från fettavskiljare klassificeras som hushållsavfall. Enligt miljöbalken 15 kapitel 8 § har kommunen ensamt ansvar över insamling och omhändertagande av hushållsavfall.

Anmälan och installation av fettavskiljare

Tänk noga igenom vilka maskiner, golvbrunnar och diskhoar som ska anslutas till fettavskiljaren. Kökets väggar och golv blir feta vid matlagning och städvattnet ska hällas i en golvbrunn som är ansluten till fettavskiljaren. Avskiljaren ska dimensioneras och placeras efter verksamheten och platsens förutsättningar. Kontakta en sakkunnig för att få hjälp med dimensionering, placering och installation.

Rådgör tidigt med teknik- och serviceförvaltningen avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning och storlek på fettavskiljaren. Här är några tips:

  • Placeringen bör vara så nära källan som möjligt. Tänk dock på att det ska vara enkelt att tömma. Vid inomhusplacering av anläggningen ska tömningen gå att utföra genom en tömningslucka på utsidan av fastigheten eller via ett fast monterat rör.
  • Dragvägen för sugslang ska vara fri från hinder som staket, murar, planteringar eller annan växtlighet.
  • Vid val av en inomhusplacering ska kall- och varmvatten finnas tillgängligt och rummets ventilation ska ses över.
  • Installationen av en fettavskiljare kan kräva bygglov och marklov. Kontakta byggenheten på Marks kommun för mer information. Till kontaktuppgifter till byggenheten
  • Dimensionera anläggningen enligt standard föreskriften SS-EN 1825-2.
  • Utformningen av fettavskiljare ska vara enligt standard föreskriften SS-EN 1825-1.
  • Övrigt avlopp från exempelvis en toalett får inte anslutas till fettavskiljaren.

Efter att installationen av fettavskiljaren är klar ska du anmäla det så att vi kan godkänna den. Det gör du med hjälp av anmälningsblanketten nedan.

Till blanketten Anmälan om installation av fettavskiljare Pdf, 155.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412, 21§) anger att en fastighetsägare inte får använda en allmän vatten- och avloppsanläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet.

Allmänna bestämmelser för användandet av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) anger att en fastighetsägare inte får tillföra avloppen fett i större mänger. En fettavskiljare ska regelbundet ska ses över och tömmas så ofta, att den alltid fyller avsedd funktion.

Allmänna råd till boverkets byggregler (BFS) (2011:6, avsnitt 6:641)anger att avskiljare bör finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av fett som avskiljs när avloppsvattnet kyls ner.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen