Sidans innehåll

Familjerätten

Familjerättens arbete utgår från barnets behov. Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar. Vårt arbete syftar till att stödja familjer så att de kan finna lösningar för barnets bästa.

Familjerättslig rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns boende, umgänge och underhållsstöd.

All kontakt med kommunens familjerätt är kostnadsfri och registrering sker endast vid remiss från tingsrätt och vid upprättande av juridiska avtal.

Du hittar kontaktuppgifter till familjerätten längst ner på sidan.

Faderskap och föräldraskap

Faderskapsbekräftelse före dag 14

Att fastställa faderskap och föräldraskap är viktigt för att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Detta sker genom faderskapsbekräftelse och kan göras via Skatteverkets e-tjänster. Det innebär att nyblivna, ogifta föräldrar, som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta digitalt de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Här hittar du Skatteverkets e-tjänst för faderskapsbekräftelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faderskapsbekräftelse efter dag 14

Familjerätten får information från Skatteverket dag 15, i de fall bekräftelsen inte gjorts digitalt.

Modern kontaktas och föräldrarna får en besökstid hos familjerätten för att underteckna handlingarna. Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det klart framgår att mannen är far till barnet.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad.

För mer information kontakta familjerätten. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

I Föräldrabalken kapitel 1–3 kan du se vad som gäller kring faderskap och föräldraskap.

Här hittar du Föräldrabalken kapitel 1–3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adoption

Funderar du på att adoptera ett barn?

Du är välkommen till oss för ett första informationssamtal. Vi träffas och diskuterar frågor kring adoption och vad det innebär samt vad lagen kräver för att en adoption ska kunna genomföras.

Medgivandeutredning

För att få adoptera görs en medgivandeutredning som sedan ska godkännas av socialnämnden. En medgivandeutredning innebär att man går igenom vilka möjligheter er familj har att bli en god adoptivfamilj.

Barnets behov i fokus

Ett adopterat barn har gått igenom svåra saker tidigt i livet och det är viktigt att sätta barnets behov i fokus och säkerställa barnets framtid på bästa sätt. De som önskar adoptera ska genomgå föräldrautbildning innan en utredning om medgivande kan påbörjas.

Vill du veta mer?

Ring gärna för att fråga och diskutera kring dina tankar om adoption. Du hittar familjerättens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

I Föräldrabalken, kapitel 4, kan du se vad som gäller kring adoption.

Här hittar du Föräldrabalken kapitel 4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär också att man har informationsrätt rörande barnet, information om det som rör barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Enskild/ensam vårdnad

Innebär att en av föräldrarna ensam har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan. Barnet har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor med, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har juridiskt ansvar för barnet, skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och är barnets företrädare. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare vid födseln. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en gemensam anmälan till Skatteverket i samband med faderskapsbekräftelsen eller genom att vid ett senare tillfälle själva lämna en anmälan om detta till Skatteverket.

Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnet bo antingen huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema. Växelvis boende kräver att föräldrarna gemensamt kan samarbeta för barnets bästa. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna och det gäller även om barnet bor växelvis.

Umgänge

Om barn bor stadigvarande hos en av föräldrarna ska föräldrarna se till att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka, utan umgänget skall utformas efter varje barns specifika behov, det vill säga i första hand efter beslut av och/eller överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Svårt att samarbeta?

Ibland kan det vara svårt att som föräldrar samarbeta när man inte lever tillsammans. Även om problemen verkar olösliga kan det ändå finnas möjlighet till lösningar på frivillig väg.

Kontakta familjerätten innan du vänder dig till advokat. Om ni föräldrar inte kan komma överens i vårdnads- boende- eller umgängesfrågor finns möjlighet att stämma den andre parten vid tingsrätten. Före tingsrättens avgörande i frågan begärs en utredning av socialnämnden. Tingsrätten kan även besluta om att samarbetssamtal ska genomföras.

Du hittar kontaktuppgifter till familjerätten längst ner på sidan.

I Föräldrabalken, kapitel 6, kan du se vad som gäller kring vårdnad, boende och umgänge.

Här hittar du Föräldrabalken kapitel 6. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Namnbyte

Anmälan om byte av efternamn för barn under 18 år gör barnets vårdnadshavare. Om föräldrarna har gemensam vårdnad måste anmälan göras av båda vårdnadshavarna.

Anmälan om namnbyte gör man hos Skatteverket

Här finns skatteverkets information om namnbyte för barn under 18 år. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bär ett barn någon av föräldrarnas efternamn och som inte är vårdnadshavare, krävs att den föräldern ger sitt samtycke till namnbytet. Om Tingsrätten anser att namnbytet är förenligt med barnets bästa, inhämtas yttrande från socialnämnden.

För mer information ta kontakt med familjerätten. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

I lag (2016:1013) om personnamn kan du läsa mer om vad som gäller vid namnbyte.

Här hittar du lag om personnamn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Separation och skilsmässa

Vi upplever en separation och skilsmässa väldigt olika. En del har många omkring sig, medan andra känner sig väldigt ensamma. Oavsett hur det ser ut för dig kan en neutral kontakt vara till hjälp. Som förälder kan du också underlätta för ditt barn genom att själv söka hjälp. Du kan få stöd genom informations- eller samarbetssamtal

Informationssamtal

Om du och den andre föräldern inte är överens om vårdnad, boende och umgänge och avser att inleda en domstolsprocess, behöver du först intyga att du deltagit i ett informationssamtal på familjerätten. Syftet med informationssamtalet är att ge information som kan underlätta för er föräldrar att hitta den lösning som är bäst för barnet.

Lagen om informationssamtal har kommit till med barnets bästa i fokus och förhoppningen är att hjälpa föräldrar att undvika en domstolsprocess. Detta samtal kan vara gemensamt eller enskilt.

Här hittar du lagen om informationssamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha mer information kring informationssamtal och/eller boka en tid kontakta familjerätten. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Samarbetssamtal

Barn har, även om föräldrarna inte lever tillsammans, behov av samhörighet med båda sina föräldrar. Det ligger därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt försöker samarbeta om barnen.

Samarbetssamtal på familjerätten syftar till att föräldrarna skall kunna samråda kring barnen, och gemensamt fatta nödvändiga beslut rörande till exempel vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna och samtalsledarna planerar gemensamt samtalens syfte, form och innehåll. Vi träffar alltid föräldrarna gemensamt.

Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och/eller umgänge. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade i överenskommelsen.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och sker under sekretess.

Vill du ha mer information kring samarbetssamtal och/eller boka en tid kontakta familjerätten. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. De arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. På deras webbplats kan du få mer information om informationssamtal.

Här hittar du MFoFs information om informationssamtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta familjerätten

Telefon går via kontaktcenter.

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: familjeratten@mark.se

Telefontider för rådgivning: Tisdag klockan 10.00–12.00 och torsdag klockan 13.00–15.00.

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen