Elavbrott, Styrel

Projektet Styrel ska identifiera den samhällsviktiga verksamheten i Sverige. Om elbrist av någon anledning uppstår ska el styras till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera. Alla kommuner i Sverige gör en kartläggning av sitt eget område.

Det svenska samhället är elberoende. Störningar i produktion och distribution i den svenska elförsörjningen kan få stora och allvarliga konsekvenser, både för samhället i stort och för den enskilda användaren. Om efterfrågan på el är större än tillgången riskerar den svenska elförsörjningen att kollapsa.

För att skydda elförsörjningen i Sverige kan Svenska Kraftnät, som en sista åtgärd, beordra nätkoncessionshavare att koppla bort delar av elnäten och därmed elanvändare. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling och är en krisåtgärd som vidtas i yttersta nödfall för att undvika att hela, eller delar, av elsystemet kollapsar.

Energimyndigheten har, på uppdrag av regeringen, utvecklat och infört Styrel som är en planeringsmetod. Med hjälp av Styrel identifieras och prioriteras samhällsviktiga elanvändare. Statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner med flera använder metoden för att ge nätkoncessionshavare ett underlag som talar om vilka elledningar som samhällsviktiga elanvändare är anslutna till. Utifrån detta skapar nätkoncessionshavarna sina planer för manuell förbrukningsfrånkoppling.

Under 2014-2015 identifierade och prioriterade statliga myndigheter och kommuner för första gången de samhällsviktiga verksamheterna. Under 2019-2023 genomfördes den tredje planeringsomgången. Eftersom det är viktigt att underlaget är aktuellt och uppdaterat har nya planeringsomgången startat 2024.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning