Kart- och mättjänster

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

Vi kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka bygglov. Efter du fått bygglov kan du beställa utsättning (även kallad utstakning) och lägeskontroll. Kommunen använder koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och RH2000 som höjdsystem.

Nybyggnadskarta och enkel bygglovskarta för bygglov

Vid ansökan om bygglov ska en karta (Nybyggnadskarta, Enkel bygglovskarta, GIS karta) ligga till grund för situationsplanen.

Nybyggnadskarta och enkel bygglovskarta beställas genom att fylla i beställningsblankett i vårt blankettarkiv  och skicka den ifylld till bmn@mark.se

Kostnad för nybyggnadskarta och enkel bygglovskarta är enligt taxa.

Nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, inmätta höjder eller höjdkurvor, befintliga byggnader med sockelhöjd, planinformation, strandskyddslinje, detaljer (vägar, stenmurar, belysningsstolpar etc.), kommunala ledningar (VA- spillvatten, dagvatten och dricksvatten, Fjärrvärme, Opto).

Kartan levereras i DWG och PDF format.

Användningsområde
Nybyggnadskarta används inom detaljplan/sammanhållen bebyggelseområden till exempel för enbostadshus, flerbostadshus, industri, skolor, förskolor etcetera.

Leveranstid
Cirka sex veckor.

Enkel bygglovskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjdkurvor, strandskyddslinje och befintliga byggnader.

Kartan levereras i DWG och PDF format.

Användningsområde

Enkel bygglovskarta används inom detaljplan/sammanhållen bebyggelseområden till exempel för komplementbyggnad, garage, carport, attefalls åtgärd, tillbyggnad etcetera.

Leveranstid
Cirka en vecka.

Viktigt att nybyggnadskartan är aktuell

Du som beställare bör kontrollera att kartan stämmer både fysiskt och juridiskt exempelvis gällande fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, eventuella uppgifter om VA-anslutningar. Det kan vara viktigt att även befintliga byggnader är aktuella och korrekt redovisade.

Kartan har en giltighetstid på 2 år, om inga förändringar avseende detaljplan, gatuhöjder eller fastighetsgränser har skett. Därefter ska kontroll och eventuell revidering göras (kostnad för revidering tillkommer).

Efter 5 år ska en ny karta beställas.

GIS karta (i PDF format) kan beställas av bygg-och miljönämnden och är kostnadsfri. Används utanför detaljplan/sammanhållen bebyggelseområden. Önskar du dwg-format så beställer du en enkel bygglovskarta. 

 

Primärkarta

Primärkartan är grunden för den digitala kartdatabasen och framställd genom flygfotografering och detaljmätning (instrument på mark). I kartdatabasen lagras all information, som till exempel fastighetsgränser höjdkurvor, byggnader, vägar med mera. Primärkartan ligger till grund för att kunna göra andra kartor.

En primärkarta kan beställas av Bygg-och miljönämnden

Kostnad för primärkarta är enligt taxa.

 

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning krävs för att säkerställa att byggnation uppförs på rätt plats. Vid utsättning är det hushörnen som sätts ut och vid lägeskontroll mäts hus/grundplatta in.

Lägeskontroll krävs för att kontrollera att byggnationens placering och form stämmer överens med lovbeslutet. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. Lägeskontroll bör ske så tidigt som möjligt det kan man säga direkt efter ni gjuter plattan.

Utsättning och lägeskontroll ska utföras av en mätningskompetent person. Marks kommuns kartverksamhet kan göra det inklusive dokumentation av utsättningen och lägeskontrollens intyg. Kontakta bygg-och miljönämnden om du önskar att vi gör det, ange ärendennummer vid kontakt. Självklart kan du använda dig av en annan godkänd mätleverantör för att göra utstakning och lägeskontroll och du ska skicka dokumentation på detta i PDF och DWG till bmn@mark.se Leverantören ska använda kommunens koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och RH2000 som höjdystem.

Kostnad för utsättning och lägeskontroll är enligt taxa.

 

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har det övergripande ansvaret för fastighetsbildning och handlägger alla ärenden som rör fastighetsgränser. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se/ 

Publicerad av: Marks kommun