Kartor

Senast uppdaterad den 5 november 2021

Primärkarta, nybyggnadskarta och adresskarta - vilken används till vad, och var hämtas kartunderlaget?

Geografisk data ligger i en databas och innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och textinformation. Den är grunden för all dokumentation vid arbete med kartor, detaljplan, översiktlig planering samt kommunalt verksamhetsstöd. För geografisk data svarar bygg- och miljökontorets byggenhet. Förvaltningen har myndighetsansvar för kartor, plangenomförande, bygglovgivning samt namn- och adressfrågor.

Stompunkter är utgångspunkten för terrängmätning och framställning av geografisk data och kartor. De finns markerade i terrängen över hela kommunen och har ett bestämt läge i plan och höjd.

Primärkarta

Primärkartan är grunden för den digitala kartdatabasen och framställd genom flygfotografering och detaljmätning (instrument på mark). I kartdatabasen lagras all information, som till exempel fastighetsgränser höjdkurvor, byggnader, vägar med mera. Primärkartan ligger till grund för att kunna göra andra kartor.

Nybyggnadskarta

Analogt och/eller digitalt kartunderlag som används vid bygglovsansökan. Mer information finns under Bygglov och tillstånd.

Adresskarta

Adresskartan finns i tryckt och digitalt format och visar Marks kommuns gatunamn, adress- nummer samt landsbygdsadresser. Den tryckta adresskartan innehåller inte några adresser på landsbygden. Den tryckta adresskartan finns att köpa och kostar 80 kronor. Adresskartan finns också för nerladdning nedan. 

Publicerad av: Marks kommun