Mätning

Utsättning och lägeskontroll är avgörande för korrekt byggnation. Läs om processen och hur du kan få hjälp av Marks kommuns mätningskompetens.

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning krävs för att säkerställa att byggnation uppförs på rätt plats. Vid utsättning är det hushörnen som sätts ut och vid lägeskontroll mäts hus/grundplatta in.

Lägeskontroll krävs för att kontrollera att byggnationens placering och form stämmer överens med lovbeslutet. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. Lägeskontroll bör ske så tidigt som möjligt det kan man säga direkt efter ni gjuter plattan.

Utsättning och lägeskontroll ska utföras av en mätningskompetent person. Marks kommuns kartverksamhet kan göra det inklusive dokumentation av utsättningen och lägeskontrollens intyg. Kontakta bygg-och miljönämnden om du önskar att vi gör det, ange ärendennummer vid kontakt. Självklart kan du använda dig av en annan godkänd mätleverantör för att göra utstakning och lägeskontroll och du ska skicka dokumentation på detta i PDF och DWG till bmn@mark.se Leverantören ska använda kommunens koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och RH2000 som höjdystem.

Utstakning

Utstakning görs innan byggnadsarbetet påbörjas och betyder att man markerar ut en byggnad på den plats där den är planerad att byggas. Enligt Plan- och bygglagen ska utstakning göras om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad eller tillbyggnad uppförs exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.

Man skiljer på grovstakning och finutstakning. Vid grovutstakning markeras hushörnens läge med utstakningsläkt, sprayfärg eller annat med en lägre noggrannhet. Vid finutstakning markeras hushörnens läge med en högre noggrannhet, ofta som en förlängning av en långsida och en gavelsida. I båda fallen kan en referenshöjd lämnas, så kallad arbetsfix.

Utstakning som kan beställas hos kommunen begränsar sig till objekt som behandlas av bygg- och miljönämnden och gäller endast hushörn.

Profiler med måttkedjor som behövs utöver ordinarie utsättning får byggherren själv ansvara för.

Du ansöker om utsättning och utstakning via en blankett. Du fyller i den och skickar den till bmn@mark.se

Beställningsblankett kartmaterial Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad för utsättning och lägeskontroll är enligt gällande taxa för plan- och bygglovstaxa Pdf, 353.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen