Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad den 16 februari 2017

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för verksamhet inom förskola och skola för barn, ungdomar och vuxna. Varje år antas en nämndplan som beskriver vad som skall åstadkommas inom nämndens verksamheter. Nedan följer utdrag ur nämndplanen. Under Dokument här under finns det fullständiga dokumentet och en kortversion.

Nämndens mål

Nämndens mål är att erbjuda kunskap, utveckling och bildning för alla och våra verksamheter ska präglas av trygghet och inkludering. 

  • Varje barn och elev känner trygghet, har god självkänsla och möter     omvärlden utifrån detta.
  • Varje barn når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
  • Varje elev når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Mark en ledande skolkommun

För att alla barn och elever i Marks kommun ska få möjlighet att utnyttja sina förutsättningar på bästa sätt ställs höga förväntningar på förvaltningens arbete. Under 2017 ska Marks kommun gå från medel till topp och vara en av Sveriges ledande skolkommuner. 

Riktlinjer

Nämndplanen innehåller riktlinjer som styr förvaltningens arbete. Riktlinjerna beskriver vilket synsätt och förhållningssätt verksamheten skall bedrivas utifrån.

Det finns riktlinjer för:

  • Delaktighet och inflytande
  • Samverkan och övergångar
  • Systematiskt kvalitetsarbete 
  • Synpunktshantering
  • Miljöhänsyn

I nämndplanen har vi mer exakt beskrivit vad riktlinjerna innebär.

Nämndplanen innehåller även en omvärldsanalys, specificerade uppdrag till förvaltningen och kommunfullmäktiges grunduppdrag. 

Publicerad av: Marks kommun