Sidans innehåll

Förhandsbesked

Förhandsbesked ger tidig indikation på byggmöjligheter utanför detaljplanerat område. Underlättar planering och garanterar bygglov inom två år vid positiv bedömning.

Du kan ansöka om förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov och är utanför ett detaljplanerat område kan du först söka förhandsbesked. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är förhandsbeskedet ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du vill bygga överhuvudtaget är möjligt att genomföra på den plats som du tänkt dig.

Marks kommuns karta för gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett förhandsbesked är en prövning som visar om det är möjligt att bygga inom ett visst område. Vi kontrollerar om det finns möjlighet att ordna vatten, avlopp, avfallshantering, infarter, med mera. Vi prövar en ansökan om förhandsbesked mot lagstiftningen, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, kommunens översiktsplan och vägledande domar.

Marks kommuns karta för översiktsplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ansöker om förhandsbesked via vår e-tjänst.

Förhandsbesked garanterar bygglov

Syftet med förhandsbesked är att du ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du valt, utan att du behöver projektera hela huset.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan kommer in till oss inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen har beslutat om.

Även om du får ett positivt förhandsbesked kan det krävas andra tillstånd från andra myndigheter.

Handläggningstid och kostnad

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor. Avgiften beror på vad du planerar att bygga.

Tänk på

 • Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område.
 • Byggnationen måste kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Undvik gärna större markuppfyllnader genom att terrängsanpassa din byggnation.
 • Form, färg och materialval är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Om ditt hus dessutom ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen.

Handlingar du behöver skicka in

 • Information om avstånd till närmaste kollektivtrafik, förskola, skola och samhällsservice i övrigt
 • information om el-leverantör

Marksektionsritningen ska visa hur marken ser ut före och efter förändringen. För att vi ska kunna förstå din marksektionsritning ska det synas i situationsplanen vilka sektioner som förändras och hur.

Vanligaste skalan är 1:400. Kom ihåg att ange avstånd till tomtgräns. Situationsplanen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller grundkarta om sådan finns. Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag genom att fylla i och skicka blanketten:

Beställning mätningsteknisk åtgärd Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster. till bmn@mark.se

Situationsplanen måste visa:

 • Ny tomtavstyckning
 • marksektionsmarkeringar
 • markförändringar
 • planerad infart och utfart med mått
 • planerad tillfartsväg med mått
 • anslutning vatten och avlopp på egen fastighet
 • anslutning vatten och avlopp på grannfastighet inom 100 meter
 • hantering av dagvatten
 • norrpil
 • avfallshantering (placering av sopkärl)
 • vändplan
 • uppställningsplats för slambil (vid enskilt VA)
 • anslutningspunkt kommunalt VA

Vi kan behöva ytterligare underlag för att pröva lämpligheten. Ytterligare utredningar kan till exempel vara: dagvattenutredning, geoteknisk utredning, bullerutredning, hydrogeologisk utredning, utredning avseende vattentillgång.

E-tjänst

Om du inte har möjlighet att ansöka via vår e-tjänst, så kan du höra av dig till byggenheten så skickar vi en blankett till dig.

Du kan också kontakta kontaktcenter 0320-21 70 00

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen