Sidans innehåll

Taxor och avgifter för bygglov och anmälningsärenden

När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.

Bygglov för teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift


Nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus som följer detaljplan

32 643 kronor


Nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus med liten avvikelse

36 875 kronor


Nybyggnad av ett en- och tvåbostadshus som inte följer detaljplan

38 084 kronor


Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder som följer detaljplan

30 830 kronor


Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder med liten avvikelse

33 248 kronor


Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder som inte följer detaljplan

34 457 kronor

Bygglov och teknisk kontroll för komplementbyggnader

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift


Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, med teknisk granskning som följer detaljplan

12 392 kronor

 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, med teknisk granskning med liten avvikelse

14 810 kronor

 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, med teknisk granskning som inte följer detaljplan

12 090 kronor

 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, utan teknisk granskning som följer detaljplan

6 952 kronor

 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, utan teknisk granskning med liten avvikelse

9 370 kronor

 

Nybyggnad av komplementbyggnad 0-50 kvadratmeter, utan teknisk granskning som inte följer detaljplan

6 650 kronor

 

Bygglov och teknisk kontroll för murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd, som följer detaljplan

14 810 kronor

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd med liten avvikelse

16 019 kronor

Uppförande eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd, som inte följer detaljplan

15 717 kronor

Uppförande eller väsenlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd, som följer detaljplan

3 929 kronor

Uppförande eller väsenlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd, med liten avvikelse

5 138 kronor

Uppförande eller väsenlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd, som inte följer detaljplan

4 836 kronor

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

med liten omgivningspåverkan

5 441 kronor

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

med stor omgivningspåverkan

10 881 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift

Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd

12 997 kronor

Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd

3 023 kronor

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som avses i 9

kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd (attefall komplementbostadshus/komplementbyggnad)

12 090 kronor

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd (attefall komplementbostadshus/komplementbyggnad)

5 138 kronor

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

10 881 kronor

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

3 929 kronor

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift

Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd

17 228 kronor

Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

4 232 kronor

Förhandsbesked

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Beskrivning område

Avgift

Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt)

Inom planlagt område

Timdebitering

Förhandsbesked (bygglov som följer ses som planenligt)

Utanför planlagt område

22 669 kronor

Förhandsbesked för tomter utöver den första när tomterna ligger i anslutning till varandra.

Utanför planlagt område

9 672 kronor

Nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta och enkel bygglovskarta

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift nybyggnadskarta

Avgift bygglovskarta

 

NKF eller tidsersättning Nybyggnadskarta

NKF eller tidsersättning enkel bygglovskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta

8 595 Kronor (NKF 150)

6 303 kronor (NKF 110)

Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta < 1 999 kvadratmeter

8 595 Kronor (NKF 150)

6 303 kronor (NKF 110)

Enkel bygglovskarta

Skriv tabellbeskrivning här

Beskrivning

Avgift

Enkel bygglovskarta

Timdebitering

Beslut av taxa

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan. Taxan är beslutad i kommunfullmäktige 2023-06-15.

Plan- och bygglovstaxa 2024 Pdf, 353.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen