Sidans innehåll

Bygglovsprocessen

Det är flera steg på vägen från att du funderar på ett byggprojekt till att du har fått bygglov. Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen.

1. Förberedelser

För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi vissa krav på handlingarna du lämnar in. De ska vara fackmässiga och ritade på ett korrekt sätt. Det kallas ritteknik och är en gemensam standard för hur ritningarna ska ritas. Som stöd till dig som aldrig tidigare ritat bygglovshandlingar har vi tagit fram ett:

Informationsblad om ritteknik Pdf, 258.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om ditt projekt behöver ett bygglov, rivningslov eller marklov måste du skicka in en ansökan. Projekt som inte kräver bygglov behöver du i stället lämna in anmälan för. Kontrollera därför om ditt planerade projekt behöver bygglov eller inte.

2. Ansök om bygglov

Du ansöker om bygglov i vår e-tjänst. Fullständiga och korrekta handligar gör att vi kan hantera din ansökan och anmälan snabbare. Du hittar e-tjänsten längre ner på sidan.

3. Vår granskning

När du ansöker om bygglov prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Du blir då byggherre, alltså den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Vi prövar också om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och andra faktorer som tillgänglighet och utseende. Om din fastighet ligger utanför detaljplan prövar vi också om platsen är lämplig för det som du önskar bygga. Om vi saknar handlingar eller uppgifter kan vi begära komplettering. I vissa ärenden skickar vi remisser samt skickar ut grannhörande.

Under ett grannehörande får grannar och andra berörda information om projektet, och ges tillfälle att yttra sig över din ansökan. En ansökan som avviker från detaljplanen eller gäller ett projekt utanför planlagt område ska grannehöras.

Till de grannar som ska höras räknas så kallade rågrannar, det vill säga grannar som du delar tomtgräns med. Bor du vid en liten väg räknas ofta också grannen mittemot på andra sidan gatan. Det kan också beröra om människor som bor i fastigheter längre bort, om till exempel deras utsikt kan påverkas av ditt byggprojekt.

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda myndigheter och bolag innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från Teknik-och serviceförvaltningen, Miljöenheten, Trafikverket, Länsstyrelsen eller Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Yttranden från andra krävs oftast om byggärendet ligger utanför, eller strider mot, detaljplan.

Marks kommuns detaljplaner

4. Handläggningstid

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor. Om något behöver kompletteras räknas de 10 veckorna istället från den dagen du har kompletterat din ansökan. Handläggningstiden påverkas av det underlag du lämnar in och hur väl förberedd du är. Om åtgärden uppfyller alla krav kan vi besluta att ge dig ett bygglov. Kom ihåg att du inte får börja bygga före du har fått ett startbesked.

Komplettförklaring

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende. Även ärenden där det inte är möjligt att lämna bygglov eller startbesked komplettförklaras då de anses ha de handlingar som krävs för ett avslag eller nekat startbesked. Från och med att din kompletta ansökan kommit in till oss, ska ett beslut meddelas inom tio veckor. Om ärendet måste behandlas i byggnadsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

4. Beslut

Efter granskning och eventuella remissvar kan vi fatta beslut. Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år. Vi räknar från dagen då beslutet vann laga kraft - alltså började gälla. Du kan inte göra några ändringar efter att beslut har utfärdats så tänk noga igenom din byggnation innan du lämnar in din ansökan eller anmälan.

Tänk på att du inte får påbörja arbetet innan du har fått ett beslut om startbesked.

5. Tekniskt samråd

I vissa ärenden behövs ett tekniskt samråd där byggherren, en byggnadsinspektör och en kontrollansvarig närvara. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslag till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Senast två veckor innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs, detta för att byggnadsinspektören ska kunna avgöra om ett startbesked kan ges.

Ett tekniskt samråd behövs oftast om åtgärden kräver en kontrollansvarig eller du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd. Om det inte behövs något tekniskt samråd kan du ibland få ditt startbesked redan när du får beslutet om bygglov.

Var hålls ett tekniskt samtåd?

Ett tekniskt samråd kan antingen hållas digitalt via teams eller hos oss på Byggenheten.

Yttranden från andra verksamheter

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda myndigheter och bolag innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från Teknik-och serviceförvaltningen, Miljöenheten, Trafikverket, Länsstyrelsen eller Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

6. Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid vänta på att få ett startbesked från oss. Startbeskedet är fortsättningen på den bygglovsansökan eller anmälan som du har gjort och därför behöver du inte ansöka separat om startbesked. Om du börjar bygga utan startbesked tar vi ut en sanktionsavgift.

När vi utfärdar ett startbesked för bygglov och bygganmälan kontrollerar vi att det du planerar att göra uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Om du behöver komplettera din anmälan eller ansökan eller om det krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked efter att det tekniska samrådet genomförts och/eller kompletterande handlingar har lämnats in till oss.

7. Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska samhällsbyggnadsförvaltningen vid minst ett tillfälle besöka den plats där byggnationerna utförs. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsinspektören bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs och att inget strider mot byggreglerna. På arbetsplatsbesöken närvarar också byggherren och eventuell kontrollansvarig.

8. Slutsamråd

Om du tidigare har haft ett tekniskt samråd ska du också ha ett slutsamråd när arbetet avslutas. På ett slutsamråd träffas byggnadsinspektören, byggherren och den kontrollansvariga.

På slutsamrådet går vi igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvarigas utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Vi för protokoll samtidigt. Det är vanligt att slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

9. Slutbesked

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag prövar vi så snart som möjligt om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det skulle finnas skäl att ingripa handlägger vi även detta så fort som möjligt.

Vad krävs för att få slutbesked?

Den som är byggherre är ansvarig för att visa att kraven är uppfyllda. Sedan måste du lämna in begäran om slutbesked till oss. Gör det i god tid innan åtgärden är färdig.

Tänk på:

  • I startbeskedet ska det stå vilka handlingar som du ska lämna in till oss för att kunna få ett beslut om slutbesked. Kostnaden för slutbeskedet debiteras i bygglovet eller startbeskedet.
  • I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav och villkor är uppfyllda. Det gäller alla åtgärderna som står enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet.
  • Den kontrollansvarigas utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.
  • Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda. Vi ska dessutom inte ha funnit något skäl att ingripa - alltså att något strider mot plan- och bygglagstiftningen.

E-tjänster

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen